Bantega
Nieuws/Activiteiten
Verenigingen
Buurtverenigingen
Fotoalbum
Links
Contact
Voorwaarden
Home
Admin

 

 

Op deze pagina treft u de jaarverslagen aan van Plaatselijk Belang Bantega. De volgende jaarverslagen zijn inmiddels vermeld:

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2014.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2013.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2012.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2011.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2010.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2009.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2008.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2007.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2006.

- Jaarverslag Plaatselijk Belang 2005.

Momenteel zijn alleen nog de meeste recente verslagen op deze pagina te vinden. Wellicht dat er in de toekomst ook oudere verslagen worden gepubliceerd, zodat er sprake is van een digitaal archief.

 

======================================================================

Jaarverslag Plaatselijk Belang Bantega (PBB) 2014

Een nieuwe gemeente – een nieuw bestuur

2014 stond in het licht van verandering en vernieuwing.
Sinds 1 januari 2014 bestaat Lemsterland niet meer en zijn we samen met Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân de gemeente de Friese Meren. Het gemeentehuis zit nu in Joure.
Bij de laatste algemene ledenvergadering (ALV) namen maar liefst 3 bestuursleden afscheid. Jantje van der Veen, Roelof Vaartjes en Setske ter Wee zijn opgevolgd door. Ursi Frehner (secretaris) Klaas Veltman (penningmeester) en Theo de Boer onze technische man. Zittend bestuurslid Anneke de Vries naam het voorzitterschap over.
Het bestuur vergadert maandelijks m.u.v. de zomervakantie. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken behandeld. Daarnaast is het bestuur van PBB overal vertegenwoordigd waar en wanneer dat voor PBB relevant is; van de wethouder tot aan het inhalen van Sjinkie Knegt…

Contact met de gemeente
Regelmatig ontvangt het bestuur de nieuwsbrief van de dorpencoördinatoren van gemeente De Friese Meren. Ypie Kroes is de dorpencoördinator voor voormalig Lemsterland. Onder haar regie is er 4 keer per jaar een voorzittersoverleg van de gezamenlijke plaatselijk belangen in haar rayon.
Onder de nieuwe gemeente verandert ook de financiering. PBB ontving in 2014 een bedrag van 1500€ van de gemeente.  Daarnaast is er een kernenbudget waar we voor grotere zaken een bijdrage kunnen vragen.

Speeltuin
Dat hebben we gedaan voor de vernieuwing en groot onderhoud van de speeltuin en het speelveld. Van zijde van de ouderraad van de school was de wens ook een speeltoestel voor de allerjongsten te realiseren. Verder zijn bankjes, voetbaldoelen en de basket nodig aan groot onderhoud toe.
Na maanden voorbereiding kregen we in november bericht dat de financiering rond is. De gemeente heeft ons enorm gesteund in de aanvraag van subsidies. Van de begroting van dik 9000€ krijgen we 2.170 van de gemeente en 2.265 van de provincie. Lyaemer Wonen en de ouder commissie steunen het project met 1500 en 500. De rest is voor PBB en eigen werkzaamheden.  De uitvoering is in maart gepland, zodra het weer het toelaat.  

JOP-JongerenOntmoetingsPlek
Het JOP was nodig aan een verfbeurt toe. Het bestuur heeft bij de Nationale
Burendag daarvoor subsidie aangevraagd. Helaas is dat niet toegekend. We hebben het op eigen rekening doorgezet.
Via de Zuid-Friesland – die sinds Januari 2015 opgeheven is – en posters hebben we de leden opgegroepen om mee te helpen. Het voorbereiden en het schilderen neemt meerdere dagen in beslag. Op 27 september zijn we met hulp van …. Vrijwilligers gestart.

Nieuws via Facebook - JopPbbBantega
Facebookpagina  Toen de week daarop het werk op onze bestuursleden neer kwam hebben we op zondagavond een Facebook-pagina aangemaakt met de oproep om maandag mee te schilderen.  Dat was een daverend succes. Binnen één uur had de pagina 20 vrienden, maandagochtend al 50 en we hadden 2 extra schilders bij het JOP. Het JOP staat er weer ‘kreas’ bij.
Sindsdien gebruiken wij de Facebookpagina om u tussentijds op de hoogte te houden, daarnaast delen we ook ander dorpsnieuws, vooral de aankondigingen van activiteiten in het dorp.  Via onze facebook-pagina houden we onze ‘vrienden’  op de hoogte van de speeltuin.
De defibrillator – AED
Enkele jaren geleden kregen alle dorpen en voetbalverenigingen een hartdefibrillator van Het Rode Kruis. De gemeente Lemsterland zorgde voor het jaarlijkse onderhoud en de bijscholing van de vrijwilligers. De nieuwe gemeente DFM heeft dit budget geschrapt. In 2014 konden we voor de laatste keer budget krijgen voor onderhoud en bijscholing. Het onderhoud is in november uitgevoerd. De bijscholingsavond is gepland.
Het bestuur heeft veel gediscussieerd of het beheer van de AED wel een taak is voor PBB en een bezwaarschrift gestuurd naar de gemeente. Medische hulpverlening is geen kerntaak van PBB. Gezamenlijk met de andere PB’s hebben we ook ingesproken bij de gemeenteraad en gesproken met de wethouder. Helaas is er bij de gemeente niets bereikt.
Als iedere seconde telt kan - zeker in een perifeer gebied als Bantega - de snelle eerste-hulp-verlening met de AED het verschil tussen leven een dood betekenen.
 
Dorpsvisie
In de ledenvergadering van 2014 zijn ook vier vrijwilligers voor de werkgroep Dorpsontwikkeling benoemd. Kevin Bakker-voorzitter, Jelle Wesselius, Jantje van der Veen, Gerard de Haan. De werkgroep is na de zomer aan de slag gegaan. De vraag van de dorpencoördinator om mee te doen aan de buurtmeter is bij de werkgroep neergelegd.  (Meer info op de ledenvergadering) (download hier de vragenlijst, klik hierop)

Lokale Energiecoöperatie
Van Ursi Frehner is het voorstel om te onderzoeken of een lokale energiecoöperatie interessant is voor ons dorp. Er zijn al 25 lokale energiecoöperatie onder begeleiding van Ùs Koöperaasje in Friesland bezig. Het voordeel is: we halen de winst die bij commerciële energiebedrijven naar de aandeelhouders vloeit terug naar de gemeenschap en creëren op deze wijze en soort dorpsfonds.
Gezamenlijk met de andere Plaatselijk Belangen van voormalig Lemsterland heeft een Onderzoeksplatform Lokale Energiecoöperatie het onderwerp verkend en positief advies uitgebracht. Namens PBB hebben Ursi Frehner en Geert Schokker meegewerkt. De besturen moeten zich nog over het advies en het vervolg uitspreken.

Onderzoek bergingslocaties voor kernafval
11  juli 2014 werd Bantega opgeschrikt door het hoofdartikel op de voorpagina Leeuwarder Courant.
De oeroude kleilaag onder Bantega is bij het ministerie van Economische Zaken in beeld voor eeuwigdurende opslag van kernafval. Het is één van de vier locaties in Friesland naast een lijst locaties in Brabant, Limburg en de Veluwe.
Provinciale staten en verschillende gemeente hebben snel gereageerd dat van hun zijde geen medewerking te verwachten staat. Het bestuur heeft ook de gemeente DFM om een stellingname gevraagd. In november heeft het college het bestuur via de dorpencoördinator laten weten tegenstander te zijn van ondergrondse kernopslag en onderzoek daartoe.

Ter geruststelling hier enkele antwoorden van de minister op kamervragen:
•    Aan de hand van deze bureaustudie kan niet gesteld worden of bepaalde gebieden al dan niet geschikt zijn voor eindberging.
•    Radioactief afval wordt ten minste 100 jaar bij de COVRA opgeslagen. Pas hierna is eindberging in de diepe ondergrond voorzien.
    
Toezicht activiteitenbord dorpsingang
Een scheef hangende balk in het activiteitenbord vroeg de aandacht en communicatie met de gebruikers.  

Kerstboom
In december is heeft PBB met zijn vrijwilligers weer gezorgd voor de grote kerstboom in het hart van het dorp – en de tijdige afvoer ervan voor de jaarwisseling.

Carbidschieten
In overleg met de gemeente en Maatschap van Tweel is er weer een locatie aangewezen waar het tijdens de jaarwisseling is toegestaan om carbid te schieten. Dat is onder toeziend oog van Theo de Boer goed verlopen.  

Beheer openbaar groen
Binnenkort informeert de gemeente ons over het nieuwe beleid rond het beheer van openbaar groen. Als bewoners zelf of gezamenlijk een stukje openbaar groen willen onderhouden kunnen ze zich melden. Wij houden u op de hoogte van de plannen.


Bantega, concept tot 16 maart 2015
 

======================================================================

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2013

Hierbij het verslag van het afgelopen jaar. Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt één keer per maand bij elkaar, dit met uitzondering van de zomermaanden. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken.
Regelmatig ontvangt het bestuur van de gemeente de Friese Meren de stukken van de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. De gemeente telt drie commissies nl. Bestuur, Samenleving en Ruimte. Deze stukken zijn ook na te lezen op de website van de gemeente.
Ook ontvangen we uitnodigingen om deel te nemen aan vergaderingen buiten de gemeente zoals het plaatsen van een dorpsmolen om tegemoet te komen aan de energiebehoefte van een dorp. Een ander voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen.

Contact met de gemeente
Er is een gesprek geweest met dorpencoördinator Ypie Kroes, om invulling te geven aan het dorpenbeleid van de gemeente De Friese Meren. De volgende onderwerpen kwamen aan bod.
De dorpencoördinator maakt het contact tussen gemeente en dorp makkelijker. Ook vinden we het belangrijk dat iemand de gemeente vertegenwoordigd op de leden vergadering. Bantega heeft een oude dorpsvisie, een nieuwe is wenslijk omdat de tijden veranderd zijn. De oude dorpsvisie is vrijwel geheel gerealiseerd.
Wanneer we kijken naar middelen is er af en toe behoefte aan activiteitengeld voor bijvoorbeeld het opknappen van het JOP. Activiteitengeld moet ingezet worden voor de leefbaarheid van het dorp. Voorzieningen: De pomp en de dorpsschool zijn essentieel voor het dorp. Beide vervullen een belangrijke functie als ontmoetingsplek. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in het dorp. Wanneer het gaat om Wmo taken zijn er genoeg voorbeelden van vrijwillige burenhulp. Verplichte hulp geeft een te zware belasting vindt het bestuur van plaatselijk belang dat dit is een taak van de gemeente.

Jubileum Oranje vereniging
Voorzitter Jantsje van der Veen nam tijdens de reünie van de Oranje vereniging het woord en feliciteerde de vereniging met haar 75 jarig jubileum.

Uitbreiding Jachtkamp fase 2
In september was er een informatie avond georganiseerd door de familie Van den Tweel, ook wij waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens de info avond werden de uitbreidingsplannen gepresenteerd. Bij het ontwerp is rekening gehouden met open plekken. Belangstellende konden zich melden bij de fam. Van den Tweel.

Kruiskerk
Op 24 november 2013 werd in de Kruiskerk te Echtenerbrug de laatste zondag van het kerkelijk jaar gevierd. Iedereen werd de gelegenheid geboden om iemand te gedenken die in het afgelopen jaar is overleden. Plaatselijke Belang heeft dit initiatief ondersteund.

Kerstboom
Vlak na het vertrek van Sinterklaas werd de kerstboom bij het JOB geplaatst. Voorzien van nieuwe led-verlichting gaf het een sfeervol beeld, zo midden in het dorp. Ook ontvingen alle bewoner de jaarlijkse kerstkaart.

Incasso/overstap naar SEPA
De penningmeester is druk doende geweest om alle incasso opdrachten te voorzien van een uniek machtigingskenmerk per lid.

AED
Er is contact geweest met de gemeente over het onderhoud van de AED. De gemeente legt dit bij de dorpen neer, daarmee vinden ze dat het onderhoud bij het Plaatselijk Belang ligt.

Bezuinigingsvoorstellen
De bezuinigingsvoorstellen hebben ook invloed op een dorp als Bantega. Zo wordt er gesproken om de subsidie op de peuterspeelzalen stop te zetten.

Dorpsvisie
Een nieuwe dorpsvisie is wenselijk en moet nog worden ontwikkeld. De gemeente hecht veel waarde aan een vitaal dorp met een menselijke maat en een bloeiend verenigingsleven. Wat is daar voor nodig? en welke bijdrage kan daaraan worden geleverd?

Sjinkie Knegt
Sjinkie Knegt beste shorttracker van Nederland, wint brons op de Olympische winterspelen in Sotsji. Maar ook op de wereld kampioenschappen in Montreal is hij succesvol. Zilver op de 1000 meter en goud op de 5000 meter aflossing. In samenwerking met de ijsclub is Sjinkie op 7 maart jl. in het dorp gehuldigd.

Glasvezel/supersnel internet
In het kader van het maatschappelijk belang op het gebied van wonen en werken onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de aanleg van een glasvezelnetwerk te realiseren.

Het JOP
In samenwerking met de oudercommissie van de basis school is een subsidie aanvraag ingediend voor het opknappen van het JOP en speelveld en het plaatsen van een nieuw speeltoestel. Met als doel een echte ontmoetingsplek/speelplaats te creëren.

Dit was een korte weergave van hetgeen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

Namens het bestuur, Plaatselijk Belang Bantega
Setske ter Wee
Secretaris

Bantega, 28-03-2013

 

 

 ======================================================================

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2012

Hierbij het verslag van het afgelopen jaar. Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt één keer per maand bij elkaar, dit met uitzondering van de zomermaanden. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken. Ook hebben we één keer per jaar overleg  met de overige Plaatselijk Belangen uit de gemeente Lemsterland en de overige verenigingen in ons dorp. Daarnaast heeft de voorzitter meerdere keren per jaar een vergadering over de leefbaarheid binnen de gemeente met de Commissie Kleine Kernen.

 

Duurzame dorpen

Het bestuur heeft contact gehad met netwerk duurzame dorpen. Dit netwerk biedt een platform voor het delen van ideeën en kennis op gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met Liesbeth Weinans (eigenaar van het tankstation aan de middenweg) hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over een invulling van enkele kleinschalige activiteiten. Liesbeth Weinans wil een nieuwe bestemming aan het pand aan de middenweg geven. Zoals bijvoorbeeld de verkoop van enkele vergeten boodschappen, gemakvoeding (pizza etc.) en een koffiehoekje voor o.a. de vele fietsers die passeren op de Tjongerroute.

 

Persoonlijke records en een Podiumplek

Op 27 januari 2012 werd Sjinki Knegt eerste bij de EK Shorttrack. Op 28 april 2012 werd hij gehuldigd voor deze topprestatie. Sjinkie Knegt blijft groeien in zijn shorttrack sport. Hij heeft afgelopen jaar zijn persoonlijk record gereden op de 500 en 1000 meter. En begin 2013 (18 januari) wederom weer goud op de EK 1500 m heren. Een super prestatie.

 

AED Cursus

De defibrillator heeft nu zijn vaste plek bij de ingang van De Pomp. Theo de Boer, Wilbert Boersma, Yvonne de Jong, mw. Kolkman, Jikke kroes, Gerda van Stralen, Peter Westera, Tetsje van der Zee, Charlotte van Zijl en Peter en Machteld van Zwieten zijn opgeleid om het defibrillator te bedienen. Neem bij een hartstilstand contact op met een van deze mensen, en vergeet ook nooit om 112 te bellen.

  

Nieuwbouw / Jachtkamp fase 2

De huidige stand van zaken is als volgt: De ontwikkeling van Jachtkamp fase 2 betreft een initiatief van de eigenaren van de betrokken grond (J. en W. van den Tweel). De gemeente bewaakt uiteraard wel de kwaliteit van de planvorming en is ook verantwoordelijk voor de bestemmingsplanprocedure. De gemeente heeft met de grondeigenaar een intentieovereenkomst gesloten. In het licht van die overeenkomst zijn een paar stappen gezet. De eigenaren van de grond hebben een stedenbouwkundig bureau in de arm genomen om de voorgenomen plannen nader gestalte te geven. Eind 2012, heeft er een overleg plaatsgevonden tussen ontwikkelaar (eigenaar en hun stedenbouwkundige), gemeente en provincie. Vanuit ruimtelijke overwegingen heeft de provincie een aantal opmerkingen geplaatst. De ontwikkelaar heeft aangegeven deze opmerkingen in de verdere planvorming te betrekken. Ook de gemeentelijke stedenbouwkundige zal de kwaliteit van de plannen nog nader onder de loep nemen.

 

Burgernet / veiligheid van uw woon- en leefomgeving

Langs deze weg willen wij uw aandacht vragen voor Burgernet.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement.
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo kunt u direct behulpzaam zijn bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een vermist kind.
Wilt u ook een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving? Meld u zich dan aan via de website www.burgernet.nl

(Belangrijke telefoonnummers: spoedeisende hulp tel. 112 / geen spoed wel hulp nodig tel. 0900-8844 / meld misdaad anoniem tel. 0800-7000)

 

Kerstboom

Ook dit jaar stond er een kerstboom in het centrum van het dorp. De kerstboom werd vlak na het vertrek van Sinterklaas geplaatst, zodat we er lang van konden genieten. De kerstboom werd net zoals vorig jaar gesponsord door Klussenbedrijf Albert van der Molen, Onderhoudsbedrijf Theo de Boer, Melkveebedrijf van den Tweel en Voegbedrijf Jacob de Haan. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

Dorpencoördinator

Per 01 januari 2013 krijgt de fusie tussen de gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân meer gestalte. 2013 wordt het jaar waarin we op weg gaan naar de gemeente De Friese Meren, maar voorlopig zijn we nog inwoners van gemeente Lemsterland. Om een goed contact te onderhouden met de gemeente zijn er dorpencoördinatoren aangesteld. Het eerste aanspreekpunt voor  Plaatselijk Belang Bantega met de gemeente is mevrouw Ypie Kroes. De dorpencoördinator is zoals dat zo mooi in de krant stond het schanierpunt tussen het dorp en de gemeentelijke organisatie en zorgt voor de coördinatie van initiatieven in het dorp. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor klachten van individuele inwoners.

 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning , de Wmo

De gemeente De Friese Meren zet in op de kanteling in de Wmo. Dit betekent dat de focus verschuift van het verstrekken van (individuele) voorzieningen naar vraagverheldering en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Dit vraagt ook een kanteling bij de inwoner zelf. Het is niet langer de inwoner die een voorziening claimt en de gemeente die de aanvraag beoordeelt, maar de burger die samen met de gemeente in kaart brengt wat zijn mogelijkheden en belemmeringen zijn en met welke oplossingen hij zo nodig kan worden ondersteund. Daarbij wordt ook gekeken welke ondersteuning de directe omgeving van familie, buren en kennissen hierbij kunnen bieden. De nadruk komt te liggen op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid, maar ook op wederkerigheid. Wat heb je als burger een medeburger te bieden.

 

Automatische betaling door middel van incasso

Steeds vaker ervaren wij bij het ophalen van de contributie dat bewoners niet thuis zijn of geen contant geld in huis hebben. Daarom heeft het bestuur besloten om haar leden de mogelijkheid te bieden om de jaarlijkse contributie door middel van een eenmalige machtiging de jaarlijkse contributie automatisch te laten afschrijven. Veel inwoners hebben hier gebruik van gemaakt.

 

Dit was een korte weergave van hetgeen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

 

Namens het bestuur, Plaatselijk Belang Bantega

Setske ter Wee, Secretaris

 Bantega, 19-03-2013

 

 

 

 

 

=======================================================================

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2011

We blikken even terug op het afgelopen jaar.

Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt één keer per maand bij elkaar, dit met uitzondering van de zomermaanden. Tijdens deze vergaderingen worden de lopende zaken met elkaar besproken. Ook hebben we één keer per jaar overleg  met de overige Plaatselijk Belangen uit de gemeente Lemsterland en de overige verenigingen in ons dorp. Daarnaast heeft de voorzitter meerdere keren per jaar een vergadering over de leefbaarheid binnen de gemeente met de Commissie Kleine Kernen.

 

Jachtkamp fase 2

Begin 2011 heeft de gemeente Lemsterland de woningbehoefte in Bantega geïnventariseerd. De enquête formulieren konden worden ingeleverd bij Plaatselijk Belang of op het gemeentehuis. Hieruit bleek een interesse in een koop of een huurwoning in Bantega in een periode variërend vanaf 2011 tot 2020. Ook is  er belangstelling voor starterswoningen. De gemeente Lemsterland heeft contact opgenomen met geïnteresseerden en is er een bijeenkomst geweest om met elkaar van gedachten te wisselen hoe een dergelijk plan eruit moet komen te zien. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de eigenaar van de grond geconcludeerd dat er voldoende belangstelling is om een stedenbouwkundige tekening te laten maken. Inmiddels zijn er drie bedrijven benaderd om een offerte uit te brengen.

 

Doch it for dyn doarp

Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om een gevarieerd programma samen te stellen. Vijf dagen lang een half uur live televisie rechtstreeks vanaf het plein voor de pomp. Op dinsdag 10 mei was het zover. Diverse verenigingen uit ons dorp hebben een voordracht gedaan, variërend van serieus tot humor, muziek en dans, trekkers en koks alles kwam aan bod. Iedereen van jong tot oud was bij dit project betrokken, het was geweldig. Uiteraard ontbrak ook het “Griene mantsje” uit het Griene Gers van Bantega niet.

 

Oproep aan hondenbezitters

Een hondenkakje hoort in het zakje. Dit stond in de nieuwsbrief (van juli 2011) van Plaatselijk belang Bantega. Omdat wij van diverse bewoners, vooral van de Jachtkamp, klachten hebben ontvangen over overlast van hondenuitwerpselen hebben wij als bestuur, de gemeente Lemsterland verzocht  om voorzieningen te treffen. Omdat de route Jachtkamp – Vuursteenpad – Bandsloot het enige ‘rondje’ is wat te lopen is in het dorp, is het begrijpelijk dat ook mensen met een hond dit rondje lopen. Op zich geen probleem natuurlijk. Wat wel een probleem is dat de kinderen spelen op plaatsen waar veel hondenuitwerpselen liggen. Wij verzoeken iedereen dan ook vriendelijk om in het vervolg als uw hond  binnen de bebouwde kom zijn behoefte doet dit op te ruimen. De gemeente heeft hiervoor speciale bakken geplaatst aan: de Jachtkamp tegenover huisnummer 2 en bij het bankje aan het Vuursteenpad. Gebruik deze bakken dus!

 

Opening sporthal Echten

Begin 2011 is er begonnen met de bouw van de sportzaal en vanaf september is de sportzaal in gebruik genomen door verenigingen en de drie basisscholen. Ook de leerlingen van de basisschool uit Bantega maken hier gebruik van. De nieuwe sportzaal biedt ruimte voor meer sporten ten opzichte van de oude sportzaal en is een echte blikvanger geworden. De sportzaal is eveneens voorzien van een tribune, een kantine en een vergaderzaal. Op 10 oktober 2011 werd sportzaal de Twilling feestelijk geopend.

 

AED Cursus

De defibrillator heeft zijn vaste plek bij voormalig Tankstation De Jong. Een aantal mensen in het dorp zijn opgeleid om het apparaat te bedienen dit zijn Theo de Boer, Wilbert Boersma, Yvonne de Jong, mw. Kolkman, Jikke kroes, Gerda van Stralen, Peter Westera, Tetsje van der Zee, Charlotte van Zijl en Peter en Machteld van Zwieten. Neem bij een hartstilstand contact op met een van deze mensen, en vergeet ook nooit om 112 te bellen.

Een herhalingscursus voor de bediening van de AED is momenteel in voorbereiding.

 

Kerstboom

Zoals ieder jaar stond er een kerstboom in het centrum van het dorp. Ditmaal werd de kerstboom gesponsord Klussenbedrijf Albert van der Molen, Onderhoudsbedrijf Theo de Boer, Melkveebedrijf van den Tweel en Voegbedrijf Jacob de Haan. Hiervoor onze hartelijke dank.

 

Goud

Goud voor Sjinkie Knegt! Hij was wederom zeer succesvol. Op 27 januari jl. werd hij eerste bij de Europeese kampioenschappen Shorttrack. Van Plaatselijk Belang kreeg hij een bloemetje voor deze topprestatie.

 

 

Digitaal dorpsarchief

Roelie Toering en Froukje Holtrop hebben zich aangemeld voor een cursus digitaal dorpsarchief. Foto’s, verhalen en krantenknipsels over ons dorp blijven dan bewaard en kunnen worden gepubliceerd op internet. Het leuke is dat dan iedereen dit materiaal kan raadplegen.
 

Inbraakpreventieactie in Lemsterland

Kort geleden heeft de politie in samenwerking met de gemeente Lemsterland, de woningcorporatie Lyaemer Wonen en plaatselijk belang ook een inbraakpreventieactie in Bantega gehouden.

In 2011 werd in de gemeente Lemsterland 35 keer ingebroken. In de eerste maand van 2012 stond de teller van het aantal woninginbraken al op 23. Reden genoeg voor alle betrokken partijen om in actie te komen.

Door middel van gesprekken, flyers en de zogenaamde voetstapjes werd aan de inwoners inbraakpreventieadvies gegeven. Ook kregen alle deelnemers van Burgernet in het gebied een sms-bericht met daarin de oproep om vooral aan inbraakpreventie te doen. In een aantal gevallen werd een voetstapje achtergelaten in de woning, schuur of auto omdat deze niet goed was afgesloten. Op deze wijze werden bewoners en eigenaren aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

De reacties op deze inbraakpreventieactie waren zeer positief.

Fusiegemeente De Friese Meren.

De gemeenten Lemsterland, Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân werken samen aan een fusie per 01 januari 2013. Uit deze fusie zal een nieuwe gemeente ontstaan, “de Friese Meren”. Dit zijn alle drie plattelandsgemeenten met een agrarisch en toeristisch karakter. Waarom een nieuwe gemeente? Van uit de landelijke overheid worden gemeenten steeds meer geconfronteerd met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Omdat de gemeente meer taken krijgen, zullen de inwoners ook steeds vaker een beroep doen op de gemeente. Door samen te gaan kan de gemeente ook in de toekomst een kwalitatief goede dienstverlening blijven bieden.

 

Dit was een korte weergave van hetgeen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

 

Plaatselijk Belang Bantega

Setske ter Wee

Secretaris

 Bantega, 10-04-2012

 

 

 

======================================================================

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2010.

 

De tijd gaat snel en ook dit jaar is alweer voorbij. We kijken terug op het afgelopen jaar.

 

 

Het bestuur van het Plaatselijk Belang komt elke maand bij elkaar (met uitzondering van de zomermaanden) om de lopende zaken met elkaar te bespreken. Ook is er één keer per jaar overleg  met de overige verenigingen van Plaatselijk Belang uit de gemeente Lemsterland. Daarnaast heeft de voorzitter meerdere keren per jaar een vergadering over de leefbaarheid binnen de gemeente met de Commissie Kleine Kernen. En het afgelopen jaar hebben een aantal bestuursleden overleg gehad met de gemeente over de uitbreiding van Bantega, Jachtkamp fase 2.

 

 

 

 

 

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de 2e fase van de nieuwbouw.

 

 

Plaatselijk belang is door de gemeente gevraagd om te inventariseren hoeveel huishoudens een serieuze wens hebben om in Bantega te wonen.  Op 23 november 2010 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Pomp.  De opkomst viel enigszins tegen.

 

 

Tot nu toe zijn er ongeveer 15 enquêteformulieren ingeleverd bij het secretariaat van plaatselijk belang. Het meerdere deel van de belangstellende zijn starters.

 

 

Ook de Zuid Friesland heeft aandacht besteed aan een mogelijke uitbreiding van Bantega. Op 16-03-2011 werd er een artikel geplaatst in deze krant met een verwijzing naar de enquête. Tot 01-05-2011 hebben belangstellende de gelegenheid om te reageren. De gemeente gaat bij de nieuwbouw uit van 15 nieuwe woningen.  De invulling van het nieuwbouwplan staat nog helemaal open. Een ieder die een goed idee heeft met een toegevoegde waarde voor de leefbaarheid van Bantega, kan dit bij de gemeente of bij bestuur van het Plaatselijk Belang aangeven.  Een voorbeeld zou kunnen zijn een speeltuintje voor kleine kinderen of een jeu de boules baan.

 

 

 

 

 

Vorig jaar zijn de vergunningen verleend voor een Sporthal in Echten en  inmiddels is er met de bouw begonnen. Verwachting is dat de sporthal na de zomervakantie wordt opgeleverd.  De ijsclub van Bantega heeft in januari 2011 haar nieuwe clubgebouw geopend. Helaas lag er geen ijs. Maar de stemming was er niet minder feestelijk om. Korte tijd voor de opening hadden ze nog een succesvolle toertocht op het Tjeukemeer georganiseerd. Het bruggetje vanaf de weg naar de ijsbaan is mede gefinancierd door plaatselijk belang en de gemeente. Deze brug is gelijk aan de brug naar het vuursteenpad.

 

 

Succesvol was ook Sjinki Knegt, hij is op 16 januari 2011 derde geworden bij de Europeese kampioenschappen Shorttrack. Van Plaatselijk Belang kreeg hij een bloemetje voor deze topprestatie. Proficiat.

 

 

Bantega heeft een defibrillator voor als iemand getroffen wordt door een hartstilstand. De defibrillator heeft zijn vaste plek bij Tankstation De Jong in een speciaal daarvoor (van buitenaf te openen) gemaakte kast. Een aantal mensen in het dorp zijn opgeleid om het apparaat te bedienen dit zijn Theo de Boer, Wilbert Boersma, Yvonne de Jong, mw. Kolkman, Jikke kroes, Gerda van Stralen, Peter Westera, Tetsje van der Zee, Charlotte van Zijl en Peter en Machteld van Zwieten. Bij het ophalen van de contributie heeft u ook een groen kaartje gekregen met de namen en het telefoonnummer van deze mensen erop.

 

 

Neem bij een hartstilstand contact op met een van deze mensen, en vergeet ook nooit om 112 te bellen.

 

 

 

 

 

De kerstboom, met gekleurde lampje verlichtte ook de aflopen kerstdagen het centrum van ons dorp en werd gesponsord door Bed & Breakfast Het Vijfde Seizoen. Hiervoor nogmaals onze dank.

 

 

Helaas is er tijdens oud en nieuw schade aangebracht aan de info borden bij het Jop. Met name het infobord voor fietsroutes is zwaar beschadigd. Voor plaatselijk belang is dit een stevige kostenpost. Degene die deze schade heeft veroorzaakt, hoort zich dit goed te realiseren.

 

 

Onze voorzitter Jantsje van der Veen heeft Bantega opgegeven voor een nieuw programma van Omrop Fryslan, Doch is foar dyn doarp. Er waren 47 dorpen die zich hadden aangemeld en Bantega is een dorpen die hiervoor is ingeloot.

 

 

Er is inmiddels een werkgroep opgericht met actieve vrijwilligers die hard aan het werk zijn om een gevarieerd programma samen te stellen. Vijf dagen lang een half uur live televisie rechtstreeks vanaf het plein voor de pomp. Iedereen is van harte welkom om te kijken. De uitzendingen van Bantega vindt plaats van dinsdag 10 mei tot en met zaterdag 14 mei aanstaande tussen 16.30 uur en 17.00 uur. De eerste uitzending wordt 5 april (morgen) 2011 verzorgd door Oldeholtpade.

 

 

 

 

 

Dit was een korte weergave van hetgeen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2009.

 

Wat doet een bestuur van Plaatselijk Belang zo een jaar rond.

 

Allereerst een maandelijkse bestuursvergadering (uitgezonderd de maanden juli en december), waarin alle lopende zaken worden bijgehouden en waar nodig actie wordt ondernomen.

 

Maar daar blijft het niet bij. Jaarlijks is er ook nog 1 maal overleg met zowel de plaatselijke verenigingen in het dorp als met de gezamenlijke verenigingen van Plaatselijk Belang in Lemsterland.

 

Verder gaat de voorzitter meerdere keren per jaar naar het overleg Kleine Kernen van de gemeente.

 

Daarnaast nemen de diverse bestuursleden deel aan tal van vergaderingen met betrekking tot de diverse ontwikkelingen in de gemeente, bij Lyeamer Wonen en andere zaken waar Plaatselijk Belang bij is betrokken. Het blijft dus niet bij 1 bestuursvergadering per maand. 

 

Waar hebben wij ons dit jaar zoal mee bezig gehouden?  

 

Bijna alle huizen aan de Jachtkamp en het Vuursteenpad zijn bewoond. Alleen de laatste particuliere kavels zijn nog niet verkocht. De trottoirs en de verlichting zijn aangebracht.  

 

Ook er op diverse plaatsen beplanting aangebracht. Het is een levendige, jonge wijk, wat ook weer ten goede komt aan de basisschool.  

 

Helaas staan overigens de eerste woningen al weer te koop. Het valt op, dat er in Bantega toch wel een behoorlijk aantal woningen te koop staat, maar hier zijn ook enkele objecten bij, waarvan de vraagprijs om het miljoen hangt, dus deze zijn echt voor niet voor de gewone man weggelegd.  

 

De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de 2e fase van de nieuwbouw. Voorlopig wordt uitgegaan van de bouw van 11 nieuwe woningen. De voorkeur van Plaatselijk Belang gaat uit voor woningen voor starters en misschien ook ouderen.  

 

Ook is er verlichting en bestrating aangebracht bij de nieuwe woningen aan de Bandsloot dat voor de bewoners een hele verbetering is.  

 

Over de laatste bedrijfskavel is tot op heden weinig duidelijkheid.  

 

Het openbaar vervoer in Bantega blijft een probleem. Het is een feit, dat de bus eigenlijk nooit in Bantega komt.

 

Over de verplaatsing van de bushalte naar Tankstation De Jong is nog niets bekend. Geruchten dat de bushalte is opgeheven kunnen wij niet bevestigen. De gemeente is nog steeds in overleg met Connextion over de buslijn.

 Het heeft lang geduurd, maar eindelijk zijn er 3 bankjes in Bantega geplaatst. Er staat 1 op de Bandsloot, 1 bij de hoek Kooisloot/Meester Wijmaweg en 1 aan het eind van de Middenweg bij de Kolk. Nu nog een prullenbak er naast en het is helemaal compleet.  

 

 

 

 

Voor Sporthal Echten zijn inmiddels de benodigde vergunningen verleend en kan met de bouw worden begonnen. Het wordt ook wel de allerhoogste tijd.

 Inmiddels is ons dorp verrijkt met 2 infoborden. Verenigingen kunnen hierop hun activiteiten vermelden. Er wordt ook al regelmatig gebruik van gemaakt. Soms blijft het er wel erg lang op staan, maar het is nog even wennen, dat de aankondiging er na afloop van de activiteit er ook weer af moet worden gehaald.  

 

 

 

 

Bantega heeft een defibrillator.  

 

Donderdag 18 juni 2009 is deze aangeboden (kosteloos) aan Plaatselijk Belang door het Rode Kruis, afdeling Lemsterland. De defibrillator heeft zijn vaste plek bij Tankstation De Jong in een speciaal daarvoor (van buitenaf te openen) gemaakte kast. Overigens is de kast kosteloos door Chris ter Heide gemaakt, omdat het in het belang van het hele dorp is.  

 

Dit is wel een vermelding waard.  

 

Tegelijk met het aanbieden van de defibrillator zijn er 6 personen op cursus geweest. Dit zijn Peter en Machteld van Zwieten, Theo de Boer, Charlotte van Zijl, Yvonne de Jong en Peter Westera.  

 

Zij hebben inmiddels een sleutel. Dit geldt ook voor een aantal leden van de EHBO, o.a. Jikke Kroes, Tetje van der Zee en Gerda van Stralen.  

 

Dit alles houdt in, dat de defibrillator ook kan worden ingezet op de in het dorp te organiseren evenementen.  

 

Plaatselijk Belang is nog bezig om in een huis aan huis bericht meer informatie over de defibrillator te verstrekken, maar aangezien ook de gemeente momenteel hiermee bezig is, is het verstandig beide zaken op elkaar af te stemmen.  

 

De kerstboom, welke ook dit jaar het centrum van ons dorp verlichtte, is gesponsord door Hoekstra Vloeren van de Bandsloot en Stal fan de Middenwei van Age en Akkie Kelderhuis. Hiervoor nogmaals onze dank.  

 

Via de Commissie Kleine Kernen zijn wij bezig met het krijgen van subsidie voor de aanleg van een nieuwe brug naar het ijsbaanterrein. Het wordt dan eenzelfde brug als die naar het Vuursteenpad.  

 

Het begint al bijna een traditie te worden, maar ons plaatselijk koor “Sjongersnocht” verzorgde in samenwerking met Plaatselijk Belang weer een optreden in het JOP. Zo werd op de laatste vrijdag voor de bouwvak de vakantie gezellig ingeluid.  

 

Door de ongewoon strenge winter is de toestand van de wegen erg slecht. De gemeente zal er voor zorg dragen, dat dit weer wordt opgeknapt.  

 

Overigens waren we erg tevreden over de gladheidsbestrijding tijdens de winterperiode.

 Dit was een greep uit de zaken waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang 2008. 

 

 

 

 

 

Met de jaarlijkse ledenvergadering in zicht is het weer tijd voor een jaarverslag.  

 

 Ook dit jaar kwam het bestuur maandelijks bijeen voor een vergadering (uitgezonderd de maanden juli en december). Ook is er jaarlijks eenmaal overleg met de plaatselijke belangen uit de andere dorpen in de gemeenten en overleggen we een maal per jaar met alle andere verenigingen in het dorp. Bovendien maakt onze voorzitter deel uit van de commissie Kleine Kernen, zodat er regelmatig overleg plaats vindt met de gemeente.  

 

Alle kavels in de nieuwbouw zijn verkocht en met de bouw van de laatste woning is men druk bezig. Hoog tijd om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de 2e fase, ware het niet, dat de provincie momenteel erg knabbelt aan het woningcontingent van de gemeenten en de uitbreiding van de kleinere dorpen niet de hoogste prioriteit heeft. Men dient zich echter wel te realiseren, dat verdere uitbreiding van het aantal woningen een must is voor de leefbaarheid van de kleine dorpen, want denk alleen maar aan het voorbestaan van een school, dat valt of staat met de komst van jonge gezinnen.  

 

Nog steeds is er 1 bedrijvenkavel beschikbaar. Er was sprake van, dat er een geïnteresseerde was, die er een verzamelgebouw voor kleine bedrijfjes op wou realiseren, maar op het moment is hierover weinig meer bekend.

Ook het buitengebied van Bantega blijft aan veranderingen onderhevig. Boeren stoppen massaal en verkopen hun bedrijf bij gebrek aan opvolgers. Gelukkig zijn hier in Bantega een aantal, toch grote bedrijven, weer gekocht door agrariërs, die elders moesten wijken voor de natuur. Hiermee voorkom je leegstand en verpaupering van bedrijven.  

 

 

 

 

 

 Bezig met de notulen van de vorige jaarvergadering, blijkt maar weer eens hoe snel de ambtelijke molens werken. Denk maar eens aan de zaken, die 10 maart 2008 aan de orde kwamen:

-          Bestrating en verlichting nieuwbouw. 

-          Trottoir nieuwbouw Bandsloot. 

-          Sporthal Echten. 

-          Slechte toestand van de wegen in het buitengebied.  

Al deze zaken kunnen, ondanks vele malen aandringen van Plaatselijk Belang en de bewoners zelf, nog steeds weer als agendapunt worden opgevoerd. Hopelijk wordt er komend jaar toch eindelijk eens een oplossing voor deze problemen gevonden. Ook heeft Plaatselijk Belang het afgelopen jaar de gemeente geattendeerd op beperkte parkeermogelijkheden in het dorp (te denken valt aan de Broekenweg en de Middenweg tegenover het tankstation). Steeds meer mensen hebben twee auto’s ter beschikking en daar moet wel plaats voor worden gevonden.

Ook zullen er nog een drietal bankjes in en om het dorp worden geplaatst. Leuk voor fietsers en wandelaars. Alleen er wordt al een paar jaar over gesproken en nog geen bankje te bekennen. Het zullen wel hele speciale bankjes worden.

Afgelopen jaar kreeg Bantega er ook een nieuwe toeristische attractie bij. Gea Piek opende aan de Otterweg een heuse oudheidskamer, die echt de moeite van het bezoeken waard is.

Afgelopen jaar stond traditiegetrouw weer een kerstboom in het centrum van het dorp, ditmaal gesponsord door Voegbedrijf Lucas van der Molen en Klussenbedrijf Klaas van der Veen.

11 juli 2008 organiseerde Plaatselijk Belang een zomeravondactiviteit bij het Jop. Toen nog het Bantegaaster Mannenkoor (inmiddels Sjongersnocht) bezorgde veel toeschouwers een plezierige avond. Voor herhaling vatbaar.

Op 3 september 2008 overleed oud-bestuurslid en voorzitter Berend Kelderhuis. Middels een advertentie in de Zuid-Friesland hebben wij hier aandacht aan geschonken.

Natuurlijk gebeurt er veel meer in een jaar, maar niet alles kan en moet worden vermeld. Volgend jaar weer een jaarverslag en hopelijk dan alleen met nieuwe feiten.  

 

 

 

 

 

 

 ===============================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG 2007.

Het jaar 2007 ligt inmiddels weer achter ons. Ook dit jaar kwamen wij als bestuur van plaatselijk belang elke maand bij elkaar om de lopende zaken door te nemen. Niet dat er elke keer veel te vergaderen is, maar er zijn toch altijd weer zaken die even onze aandacht moeten hebben. Ook hebben wij jaarlijks overleg met de diverse verenigingen in ons dorp en met de andere plaatselijk belangen in de gemeente Lemsterland.

Op 24 juni 2007 overleed onze oud-voorzitter Jacob Berger. Wij hebben middels een advertentie in de Zuid-Friesland ons medeleven betuigd.

De nieuwbouw is dit jaar, op enkele percelen na, geheel bewoond geraakt. De laatste woningen zullen in 2008 vast wel betrokken worden. Ook over het laatste bedrijfsperceel wordt druk onderhandeld. Over de tweede fase van de nieuwbouw is nog niets bekend.

De uitbreiding van de ijsbaan is inmiddels gerealiseerd.

De bewegwijzering van de Middenweg is aangepast. Dit maakt het veel duidelijker de bewoners van de Middenweg te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bron van zorg bleef het afgelopen jaar de sportzaal in Echten. Ons bereiken hierover veel klachten, onlangs nog van de directeur van de basisschool. Het is eigenlijk niet meer verantwoord, dat er in een dergelijke slecht onderhouden zaal moet worden gesport. Het wordt tijd, dat de gemeenteraad eens aktie gaat ondernemen. Deze zaak heeft al veel te lang geduurd.

Ook het busvervoer verloopt nog niet zonder slag of stoot. Ons bereiken nog regelmatig klachten. Het busvervoer schijnt nog zeer afhankelijk te zijn van de willekeur van de chauffeurs.

De kerstboom werd dit jaar bekostigd door Klussenbedrijf Chris ter Heide en Bed en Breakfast  "Het vijfde seizoen". Plaatselijk Belang heeft nieuwe lampjes aangeschaft, aangezien de oude verlichting verloren was gegaan bij de brand bij Tankstation De Jong. De stroom kon dit jaar worden betrokken van onze eigen electra-aansluiting bij het Jop, die na lange tijd van overleg is aangesloten.

Tegelijkertijd met de jaarlijkse kerstkaart hebben wij dit jaar het info-boekje van Bantega rondgebracht. Het is een mooi boekje geworden, waarin alle verenigingen en bedrijven overzichtelijk staan vermeld. Ook aan nieuwe bewoners wordt dit boekje vanaf heden uitgereikt.

Plaatselijk Belang heeft dit jaar geen gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden van Lyeamer Wonen, maar er zijn diverse andere verenigingen in het dorp, die hiervan wel hebben geprofiteerd.

Hoogtepunt het afgelopen jaar was het 60-jarig bestaan van het dorp Bantega. Hieraan werd op bescheiden wijze aandacht geschonken. Hoogtepunt van de dag was de presentatie van het boek "Bantega", geschreven door Roelie Toering en Froukje Holtrop. Zij reikten het eerste exemplaar uit aan Lammert en Anneke de Vries. Verder was er 's middags een doorlopende dvd-voorstelling met oude beelden van Bantega en speelde 's avonds de band "Big Deal". Het was een zeer geslaagde dag.

Ook hebben wij dit jaar samen met "Mar en Klif" een middag georganiseerd, waar de dvd "Opgravingen uit de steentijd bij Bantega" werd uitgereikt aan wethouder Wesselius.

Het jaar werd helaas minder fraai afgesloten. Vuurwerk veroorzaakte veel schade in de kom van het dorp. Het Jop, het info-bord en de borden van het fietsknopennetwerk en Connextion liepen zware schade op. Voor Plaatselijk Belang betekent dit een behoorlijke kostenpost. Het infobord was net kortgeleden vernieuwd. De vernielers dienen zich wel te realiseren, dat we het weer met zijn allen moeten betalen.

Dit was weer een kleine greep uit een jaar Plaatselijk Belang. Er is natuurlijk veel meer, maar dan wordt het een veel te lang verhaal. Als men als bewoner van Bantega iets heeft kan men altijd bij ons terecht.

==============================================================

 

JAARVERSLAG PLAATSELIJK BELANG 2006.

Alweer een jaar voorbij en tijd om terug te zien op het jaar 2006. Het bestuur van Plaatselijk Belang kwam ook dit jaar weer maandelijks bijeen, uitgezonderd de zomervakantie. De lopende zaken worden dan weer doorgenomen en het blijkt, dat veel zaken een kwestie van geduld zijn, want ze komen steeds weer op de agenda.

Het uitbreidingsplan is een groot succes. De laatste kavel is inmiddels verkocht. Dit is een geweldige nieuwe impuls voor ons dorp en ook voor de school een goede zaak. Het levert veel nieuwe leerlingen op. Ook aan de Bandsloot is de nieuwbouw gerealiseerd en zijn de eerste woningen door de nieuwe bewoners betrokken. Er wordt inmiddels al weer druk nagedacht over het volgende uitbreidingsplan. Ook vanuit particuliere hoek zijn er plannen. Echter, pas in 2008 of later kan dit worden opgepakt dor de gemeente. Het nieuwe plan is niet rijkelijk bedeeld met verlichting, maar hopelijk zal dit het komende jaar sterk verbeteren. Ook de wegen zijn, mede door het slechte weer en het zware werkverkeer in slechte staat, maar hopelijk zal dit, als alles is bebouwd, ook weer worden aangepakt.

De sportzaal in Echten blijft een bron van zorg. Er zijn plannen voor de bouw van een nieuwe sportzaal, maar dit is annex met de verkoop van de boerderij aan de Hoofdweg en de bouw van een aantal kleine woningen op de locatie van de oude sportzaal. Zij moeten deels de financiering verzorgen voor de bouw van een nieuwe sportzaal. Het is nog even afwachten hoe de ontwikkelingen op dit gebied verlopen. Het blijft een feit, dat een nieuwe sportzaal in Echten dringend nodig is.

De kerstboom stond dit jaar wat laat, maar bracht desondanks nog wat extra sfeer tijdens de kerstdagen. Hij is aangeboden door Tankstation De Jong en Kapsalon Jolanda, waarvoor onze hartelijke dank. De stroom werd evenals voorgaande jaren weer van de heer Planting betrokken. Ook ieder jaar weer het vermelden waard.

Veel inwoners zullen hebben gedacht aan een vervroegde 1-april grap bij het zien van de bushalte naast het JOP, maar in Bantega krijgen wij openbaar vervoer. Het is individueel openbaar vervoer (IOV) en werkt als volgt: vanaf de halte, waar op dat moment geen bus rijdt, wordt de reiziger naar een halte gebracht, waar wel een reguliere lijn rijdt. De reiziger kan reserveren via 0900-8272000, minimaal 1 uur voor het gewenste vertrek. Hiervoor wordt een toeslag van € 2,-- per persoon voor een enkele reis gerekend, boven de normale OV-tarieven. Helaas heeft het haltebordje de jaarwisseling niet overleefd.

Het een aantal jaren geleden in Noordwest Friesland ontwikkelde fietsknooppuntensysteem krijgt op korte termijn ook in Zuidwest Friesland een vervolg. Knooppuntbewegwijzering gaat uit van een fijnmazig netwerk van fietsroutes, vooral geschikt voor kortere tochten en dagtochten. Met een overzichtelijke kaart (op panelen langs de route of als gedrukte knooppuntenfietskaart) kan de fietser zelf zijn route samenstellen. In de loop van 2007 zal het fietsknooppuntensysteem, mede door steun van subsidie van de Plattelandsprojecten, gerealiseerd zijn. Ook Bantega en omgeving valt dan onder dit fietsknooppuntensysteem.

Het project van Lyeamer Wonen ter stimulering van de leefbaarheid was afgelopen jaar voor het laatst. Na evaluatie met de contactgroep is besloten, dat ook voor de jaren 2007 tot en met 2011 door Lyeamer Wonen jaarlijks € 45.000,-- beschikbaar wordt gesteld voor de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Activiteiten, waarvoor geld beschikbaar wordt gesteld, dienen gericht te zijn op  (een deel van) de doelgroep van Lyeamer Wonen. Bij sponsering geven zij de voorkeur aan verenigingen of clubs, die belangrijk zijn voor de sociale samenhang in een buurt of dorp. Aanvragen voor investeringen in het openbaar gebied zijn ook mogelijk, maar dan moet er wel kleinschalig worden gedacht. Te denken valt aan bloembakken, publicatieborden, baskets en volleybalnetten. Vanaf 2007 kunnen alle verenigingen aanvragen indienen. Dit hoeft dus niet meer via Plaatselijk Belang of een wijk- of buurtvereniging. Voor 1 april moeten de aanvragen zijn ingediend. Afgelopen jaar heeft Plaatselijk Belang ook weer gebruik gemaakt van deze subsidieregeling. Wij zijn hierdoor in het bezit gekomen van draadloze microfoons, een lichtset, een opbergkist voor de reeds eerder verkregen geluidsapparatuur en hoornluidsprekers. Deze laatste zijn bestemd voor de ijsbaan. De overige apparatuur is beschikbaar voor alle verenigingen in het dorp. Een en ander is allemaal overlegd in het gezamenlijke overleg, dat ieder jaar tussen Plaatselijk Belang en de diverse andere verenigingen uit het dorp plaatsvindt.

De ijsbaan is nog niet uitgebreid. Aangezien het plan van toedeling van de Ruilverkaveling in een afrondende fase zit, is hierover op korte termijn meer nieuws te verwachten.

Veel zaken uit het vorige jaarverslag blijven actueel. De electra-aansluiting in het JOP is er nog steeds niet, maar zal op korte termijn door de gemeente worden gerealiseerd. Wel is er naar aanleiding van de vorige ledenvergadering een 60-kilometerbord geplaatst, als je vanaf de Noordoostpolder Bantega binnen rijdt. Overigens is hier en daar nog wel eens verwarring over geplaatste verkeersborden en heeft Plaatselijk Belang hierover ook een aantal malen actie ondernomen. De Broekenweg, daar zullen we het maar niet meer over hebben. De Grietenijdijk is inmiddels verboden terrein voor vrachtverkeer. Alleen bestemmingsverkeer is welkom. Overigens ligt deze weg er onveranderd slecht bij. De grofgroencontainer is verplaatst en zorgt niet meer voor overlast in het centrum van het dorp. Er zijn nu twee plaatsen, waar grof groen kan worden gestort. Hondenpoep blijft voor overlast zorgen op het groenveld tegenover de benzinepomp. Hier ligt overigens ook een verantwoordelijkheid voor de hondenbezitters zelf.

Het dorp Bantega bestaat dit jaar 60 jaar. Hieraan wordt op 28 april 2006 informeel aandacht geschonken. 's Middags worden er oude filmbeelden van Bantega in SCC "De Pomp" vertoond. Ook wordt dan het nieuwe boek over Bantega gepresenteerd. Froukje Holtrop en Roelie Toering hebben hier veel tijd in gestoken en zullen het eerste exemplaar dan 's middags officieel uitreiken. Een ieder, die het boek heeft besteld, kan het dan ook meenemen naar huis. Het is uiteraard niet de bedoeling, dat het hele dorp dan massaal gaat zitten lezen, want voor 's avonds hebben wij de befaamde "Band of Brothers" ingehuurd.

Nu, dit was weer een greep uit het reilen en zeilen van Plaatselijk Belang Bantega.

=======================================================================

 

Jaarverslag Plaatselijk Belang Bantega 2005.

 Alweer een jaar voorbij. Als bestuur kwamen we, met uitzondering van de zomervakantieperiode, maandelijks weer bijeen om de lopende zaken te bespreken.

 Veel kwam steeds maar weer terug en zo nu en dan komt er wat nieuws bij.

 Terugkijkend op al weer 4 jaar in Plaatselijk Belang heb ik geconstateerd, dat de situatie met betrekking tot de Broekenweg al in mijn eerste jaarverslag werd genoemd en nu nog steeds aan de orde is. Wel erg triest.

 Het is eindelijk zo ver, dat er een elektrische aansluiting bij het JOP zal worden gemaakt. Dit is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Commissie Kleine Kernen.

 Eén en ander zal in overleg met de gemeente worden uitgevoerd,

 Ook kregen wij van de Commissie Kleine Kernen een bijdrage voor het schilderen van het JOP. Overigens is deze werkzaamheid zelf 2 jaar geleden al uitgevoerd.

 Van Lyaemer Wonen kregen wij subsidie voor het aanschaffen van geluidsapparatuur en mobilofoons. Deze stellen wij op onze beurt weer ter beschikking aan de plaatselijke verenigingen, één en ander tegen een geringe vergoeding.

 In juli 2005 hebben wij dit overleg met de andere verenigingen in ons dorp en er is ook besloten dit overleg jaarlijks in oktober te herhalen. Het is erg nuttige sommige zaken onderling kort te sluiten.

 Ook kregen wij van Lyaemer Wonen subsidie voor het ontwikkelen van www.bantega.net, de website voor Bantega. Hierop kunnen alle verenigingen, buurtverenigingen en wie verder wat te melden heeft, hun ei kwijt. Helaas wordt er nog te weinig gebruik van gemaakt.

 Het nieuwe plan is voorzien van straatnamen. Wij hadden een briefje bij de deuren langs gedaan met het verzoek leuke namen te bedenken. Dit leverde diverse suggesties op.  Hier een overzicht: De Kragge, Smederijweg, Jachtkamp, Spoarsiker, de Nederzetting, de Diel;, de Jister, it Hiem, it Fjild, de Greide, de Groppe, Oosterveldseweg, Rondomweg, Halfweg, Heelweg, Jan Schaapweg, Frou Van der Meerweg, Veenpolder, Monnikenkolk en Ravenskolk. Uiteindelijk besloot de gemeente tot de namen Jachtkamp en Pyrietpad. Overigens werd dit laatste al snel veranderd in Vuursteenpad, omdat bleek dat er bij de opgravingen geen stukjes pyriet waren gevonden, maar steentjes met een laagje goudstof. Er is blijkbaar een grappenmaker aan het werk geweest. Leuk detail is nog, dat de naam Jachtkamp is bedacht door onze voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 september 2005 was het dan eindelijk zover. De officiele opening van de nieuwbouw van Bantega door wethouder Jelle Wesselius, die een lint mocht doorknippen. De nieuwe bewoners werden allen verblijd met een vlag. 

 

Tegelijkertijd werd dan eindelijk de plaquette van Cees Jongsma onthuld door burgemeester Bosma, onder toeziend oog van de voltallige familie van wijlen Cees Jongsma.  Het eerste, enige, echte kunstwerk van Bantega bestaat uit een plaquette met daarop de beeltenis van Jongsma  en het gedicht “Boer en dichter”van zijn hand. Later is het kunstwerk nog weer even weg geweest om het wat steviger op te stellen, zodat het niet zo makkelijk kan worden vernield. Hufterproof wordt zoiets genoemd. 

 

Plaatselijk Belang werd verblijd met een bank voor de nieuwbouw.  

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de nieuwbouw liet de jeugd van de basisschool ballonnen op. Hieraan was een wedstrijd verbonden voor de ballon, die het verste kwam. 

De eerste prijs was voor Iris van der Veen. Haar ballon landde in EE. De tweede prijs was voor Kim Knegt. Haar ballon kwam in Vegelingsoord terecht.  

Zij werden verblijd met een cadeaubon van respectievelijk  € 25,-- en € 20,--, te besteden bij Riekies Kadowinkel.

 Momenteel is de bouw van diverse woningen al in volle gang en ook de verkoop loopt goed. Momenteel zijn er nog 6 kavels vrij, zodat wij snel aan de slag moeten met het volgende uitbreidingsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar plaatsten wij een kerstboom in het centrum van het dorp. 

De kerstboom wordt ditmaal gesponsord door de ondernemers van de Meester Wijmaweg, te weten Lucas van der Molen en Roel van der Molen. De elektriciteit werd bij Sieger Planting uit huis gehaald. 

 

Sportpark Echten liep uit op niets. Wij zijn hevig teleurgesteld in de locale politiek. Dat zij een dergelijke kans voor het buitengebied laten liggen omwille van de emoties en sentimenten van één club is voor ons onbegrijpelijk. Onze hoop is nu gevestigd op een grote, nieuwe sportzaal. Mocht dit ook niet lukken, dan staan wij voor de tweede maal in de kou. 

 

Openbaar vervoer is niets en blijft niets. Wordt, zoals altijd, vervolgd. 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreiding van de ijsbaan, gecombineerd met een dorpsbosje. Er is overleg tussen gemeente, IJsclub “De Polder”, Ruilverkavelingscommissie Echtenerveenpolder” en plaatselijk belang. De uitgewerkte plannen zijn echter nog niet in ons bezit.

 Overigens zijn er 22 maart ter gelegenheid van de Nationale Boomplantdag ook bomen geplant. Dit zijn de eerste bomen voor een parkje aan de Jachtkamp. De bomen zijn aangeboden door Lyaemer Wonen ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was een kleine greep uit een jaar plaatselijk belang.

====================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S-link

Camera Bantega
Inloggen: gast/gast

26-10-2019
Spokentocht Bantega 2019

Kapsalon Jolanda


© Bantega.net 2015, alle rechten voorbehouden donderdag 17 oktober 2019