Bantega
Nieuws/Activiteiten
Verenigingen
Buurtverenigingen
Fotoalbum
Links
Contact
Voorwaarden
Home
Admin

Op deze pagina vind u de notulen van de ledenvergaderingen van plaatselijk belang bantega.

Momenteel zijn de volgende notulen op deze pagina te vinden:

- Notulen ledenvergadering d.d. 14 april 2014.

- Notulen ledenvergadering d.d. 25 maart 2013.

- Notulen ledenvergadering d.d. 10 april 2012.

- Notulen ledenvergadering d.d. 04 april 2011.

- Notulen ledenvergadering d.d. 12 april 2010.

- Notulen ledenvergadering d.d. 9 maart 2009.

- Notulen ledenvergadering d.d. 10 maart 2008.

======================================================================================

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Bantega 2014

Datum:    maandag 14 april 2014
Aanwezig:       Inwoners Bantega (vlgs. presentielijst), Ypie Kroes (dorpencoördinator)
        Johannes v.d. Pal (afgevaardigde B&W), Hein de Haan (Lyaemer Wonen)
        Bestuur: Jantsje van der Veen, Anneke de Vries, Roelof Vaartjes en
        Setske ter Wee.
Afwezig met kennisgeving:     Johan de Haan (bestuur) en Ria Derks (gemeente raadslid)
                Geert v.d. Laan (wijkagent)

Opening
Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter noemt in haar openingswoord de topprestaties van Sjinki Knegt (wereld kampioen en Olympisch medaille shorttrack). Ook was er een mooie prijs voor de Toneel vereniging en de zangvereniging Sjongersnocht. Met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp, wordt het bestuur goed op de hoogte gehouden door dorpencoördinator Ypie Kroes. Over het afgelopen jaar zijn verder weinig bijzonderheden te melden. Voor het komend jaar staat de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvisie op de planning.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er treden  vanavond drie bestuursleden af, te weten Jantsje van der Veen, Roelof Vaartjes en Setske ter Wee. Allen zijn niet herkiesbaar, bij agendapunt 10 volgt een bestuursverkiezing.  De koffie is voor rekening van Plaatselijk Belang.

Vragenrondje dorpencoördinator & Wethouder
In februari 2014 is door de gemeenteraad een nota vastgesteld: dorpen-, Stads- en wijkenbeleid, mééér dan stenen. Mevrouw Ypie Kroes is onze dorpencoördinator en de heer Johannes van der Pal is onze contactwethouder. Zij overleggen met groeperingen, zoals het Plaatselijk Belang. In het kader van de nieuwe Wmo-wet (wet maatschappelijke ondersteuning) gaan er de komende jaren veel zaken veranderen op gebied van de zorg. De overheid treedt terug, de meanskip moet het bevorderen van de leefbaarheid gaan oppakken. Het is de bedoeling dat dorpsbewoners meer naar elkaar gaan omzien. Eigen kracht wordt gestimuleerd. Er komen sociale wijkteams, wijkverplegers en Wmo consulenten. Plaatselijke Belangen krijgen een eigen budget, dat besteed moet worden aan leefbaarheid. Voor het bevorderen van de leefbaarheid is voor Bantega een budget
€ 1.900 beschikbaar. Daarnaast stelt de gemeente een budget projectengeld beschikbaar, voor de invulling grotere projecten.  Ypie Kroes raadt iedereen aan om met goede ideeën naar het bestuur van Plaatselijk Belang te gaan, zodat zij een aanvraag met onderbouwing in het kader van de leefbaarheid bij de gemeente kunnen neerleggen.

De wijkagent Geert v.d. Laan (afwezig met kennisgeving) vraagt aandacht voor de ‘1000 ogen campagne’, waarmee inbraken in de gemeente moeten worden teruggedrongen. De bewoners zijn de ogen en oren en kunnen alle signalen van ongewoon gedrag direct melden via 112.

Wethouder Van der Pal gaat in op de stand van zaken rond Jachtkamp fase 2. Jachtkamp fase 2 krijgt een steeds vastere vorm. Het plan wordt beoordeeld op kwaliteit en haalbaarheid. Als dit rond is pas dan kan we een bestemmingswijziging worden aangevraagd. Er wordt bezuinigd op groenvoorzieningen, struiken worden vervangen door gras. Wanneer het gaat over het inzamelen van afval, komt er één beleid binnen de nieuwe gemeente.
Vlietstra: De stoepen zijn verhoogd, het is een zooitje geworden.
Weth. Van der Pal: Wacht hier nooit te lang mee, bel met het meldpunt.
Roelof Vaartjes: Er is wel gebeld, reactie gemeente blijft uit.

Gerda van Stralen: Komt er een tekening van Jachtkamp 2 ter inzage?
Weth. Van der Pal: komt op internet, www.friesemeren.nl onder bestemmingsplannen.
Gerda van Stralen: Hoe zit het met de groenvoorziening?
Jantsje van der Veen: Beplanting wordt door Van den Tweel uitgevoerd.

Gerard de Haan: Komt er in de winter een busverbinding in Bantega?
Weth. Van der Pal: Dit is iets voor de provincie. De hoofdverbinding is op orde, op de kleinere dorpen ligt het lastiger. De gemeente ziet geen mogelijkheid om meer aan het openbaar vervoer te doen. Het blijft een lastig verhaal.

Lammert de Vries: Hoe gaat de gemeente om met de groenvoorziening in Bantega?
Weth. Van der Pal: We hebben een bezuinigingsopdracht gekregen. Gras is makkelijker in onderhoud.
Jouke Kroes: Gras en bomen, gras maaien wordt niet netjes gedaan, dat is zo jammer.
Weth. Van der Pal: Er worddt ook aan bewoners gevraagd om te maaien. Boodschap is begrip en enthousiast maken voor groenvoorziening.
Ursi Frehner: Struikjes rond het speelveld houden ivm. veiligheid kinderen.
Weth. Van der Pal: Hier is wel degelijk aandacht voor.
Anne v.d. Molen: Stel dat een vrijwilliger tegen een steen maait, wat dan?
Weth. Van der Pal: De gemeente heeft hier een vrijwilligersverzekering voor.
Anne v.d. Molen: Wees alert als het gaat om vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid.

Jan Cuiper: Waar drinken de gemeentewerkers koffie?
Weth. Van der Pal: We zijn bezig met reorganiseren, schaftketen gaan zoveel mogelijk mee naar het werk. Daar staat tegenover dat mensen ook doorwerken als het nodig is. De groepsvorming moet eruit.

Anneke de Vries: Wie betaald het onderhoud van de AED?
Ypie Kroes: Dit jaar is het onderhoud nog voor de gemeente.

Lammert de Vries: Leefbaarheid, omzien naar elkaar: 90% wordt al gedaan door vrijwilligers en 10% door professionele mensen. Wat wordt er dan nog meer verwacht.
Ypie Kroes: Ik denk ook dat veel niet zichtbaar is, daarom is de leefbaarheid in een dorp ook zo belangrijk. Mensen met een zorgvraag blijven langer in hun eigen omgeving wonen.

Age Kelderhuis: De nieuwe gemeentenaam “De Friese Meren” wordt gewijzigd. Waarom dan nog stemmen?
Weth. Van der Pal: De stemmen zijn geraadpleegd. Waarom kunnen we niet trots zijn op de nieuwe gemeentenaam? Er zijn drie gemeenten samengevoegd tot één nieuwe gemeente, wat daarin is bereikt, de eenheid die tot stand is gekomen en de inspanning die dat heeft gevergd, dan kunnen we rustig spreken van een topprestatie. Een naamswijziging is nietig ten op zichtte van hetgeen er is bereikt.
Age Kelderhuis: Het aanpassen van de naam kost wel geld.
Weth. Van der Pal: Noemt het voorbeeld van kleding, dit wordt niet zomaar veranderd, alleen bij vervanging, dus pas als het nodig is. Het gaat geleidelijk.

Jan Cuiper: Waarom doet Lyaemer Wonen niet mee in Jachtkamp fase 2.
Hein de Haan van Lyaemer Wonen: Lyaemer trekt zich terug als het gaat om nieuwbouwplannen. Er worden bestaande woningen verkocht om nieuw te kunnen bouwen in Lemmer. Tip van De Haan, als er jongeren in Bantega willen (blijven) wonen maak dit kenbaar via de dorpsvisie. Pas dan kunnen wij er iets mee.

De voorzitter bedankt weth. Van der Pal, Ypie Kroes en Hein de Haan voor hun komst en deelname aan de vergadering.

Pauze
Koffie is voor rekening van Plaatselijk Belang.

Notulen vorige ledenvergadering
De notulen van de vorige algemene ledenvergadering staan op de website www.bantega.net  en wordt daarom samengevat door Setske ter Wee. Hierbij is nogmaals de Wmo-wet toegelicht. De gemeente is verplicht om haar burgers met een beperking te compenseren om een huishouding te kunnen voeren en medemensen te kunnen ontmoeten. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid. In de praktijk betekend dit dat er vaker een beroep op de omgeving wordt gedaan. De gemeente komt alleen in beeld als er geen andere oplossingen zijn.
Naar aanleiding van de notulen van de vorige ledenvergadering geen vragen en/of aanvullingen. De notulen worden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en door de voorzitter ondertekend.

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag stond vooraf op de website www.bantega.net en is daarom samengevat door de secretaris. Naar aanleiding van het jaarverslag 2013: geen vragen en/of aanvullingen.

Jaarverslag penningmeester
Contributie wordt zoveel mogelijk automatisch geïncasseerd. Er is nieuwe kerstverlichting aangeschaft. Verder geen bijzonderheden. Verzoek van de algemene ledenvergadering om het jaarverslag van de penningmeester op papier uit te delen.

Kascommissie
Chris ter Heide neemt het woord, de kas klopt en is akkoord. De voorzitter bedankt Jolanda Kelderhuis en Chris ter Heide voor de zitting in de kascommissie. Tot de nieuwe kascommissie wordt benoemd: Chris ter Heide en Yvonne de Jong.

Bestuursverkiezing
De ledenvergadering (25 kiesgerechtigden) kiest drie nieuwe bestuursleden. De algemene ledenvergadering kiest Klaas Veltman, Ursi Fehner en Theo de Boer. De nieuwe bestuursleden aanvaarden de functie. De verdeling van de functies volgt later in een bestuursvergadering.
De vice-voorzitter Anneke de Vries neemt het woord over en bedankt Jantsje van der Veen, Roelof Vaartjes en Setske ter Wee voor hun inzet voor het dorp.

Rondvraag
Haaije de Jong: Hebben we in Bantega problemen met de mobiele telefoon, zoals in Echtenerbrug.
Jantsje van der Veen: Over het algemeen gaat het goed, via plaatselijk belang horen wij geen klachten.

Kevin Bakker: Wie is er verantwoordelijk voor het schoonmaken van het JOP.
Jantsje van der Veen: Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. PBB is bezig om een plan uit te werken om het JOP op te knappen.

Jouke Kroes: Is er contact met andere Plaatselijke Belangen.
Jantsje van der Veen: Daar is wel behoefte aan, maar momenteel nog niet concreet uitgewerkt.
Jouke Kroes: Is er een overleg met de gezamenlijke verenigingen.
Jantsje van der Veen: Ja, dat overleg is er.

Het verhuur van apparatuur van PBB is te duur.
Jantsje van der Veen: Het nieuwe bestuur kijkt hier naar.

Willem Boscha: Blijft de groenstortplaatsen bestaan.
Weth. Van der Pal: We weten nog niet goed welke kant dit op gaat. Het heeft de voorkeur dat grof groen niet door de burger wordt weggebracht. Wel constateren we steeds vaker dat er andere rommel inzit. Dat mag beslist niet! Verzoek aan alle inwoners, let hierop.
 
Age Kelderhuis: Er zit een heuvel in het wegdek richting Schoterzijl, dit wordt nu aangegeven met een verkeersbord, maar wanneer gaat de heuvel eruit.
Jantsje van der Veen: De heuvel gaat er niet uit, de gemeente heeft ander prioriteiten.

Sluiting
Voorzitter Jantsje van der Veen stapt uit het bestuur en neemt zitting in een werkgroep voor het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie van Bantega. In haar slotwoord vraagt ze naar vrijwilligers die daar ook in mee willen denken. Kevin Bakker, Gerard de Haan en Jelle Wesselius melden zich aan als deelnemer voor de werkgroep “dorpsvisie Bantega”.

De voorzitter, Jantsje van der Veen bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst de nieuwe bestuursleden veel succes toe. De vergadering wordt om 22.15 uur gesloten.

======================================================================================

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Bantega d.d. 25 maart 2013


Aanwezig:    Afgevaardigden van B&W, Ypie Kroes (dorpencoördinator),
Franka Melsen (WMO), Jantsje van der Veen, Roelof Vaartjes,
Charlotte van Zijl,  Lucas de Jong en Setske ter Wee.
Afwezig met kennisgeving:  Wijkagenten Geert van der Laan en André van Dalfsen

Opening
De vergadering wordt om 20.06 uur geopend. De voorzitter heet alle leden van plaatselijk belang bantega, de vertegenwoordigers van de gemeente De Friese Meren, dorpencoördinator Ypie Kroes en Franka Melsen van harte welkom. Franka Melsen gaat een presentatie geven over de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De voorzitter noemt in haar openingswoord de plannen van de onderwijsraad om in de toekomst scholen met minder dan 100 leerlingen te gaan sluiten. Door de fusie van de nieuwe gemeente was de commissie Kleine Kernen in 2012 voor het laatst en is nu opgeheven. Plaatselijk Belang Bantega gaat over tot automatische incasso. Lucas de Jong en Charlotte van Zijl zijn aftredend en niet herkiesbaar.
De burgemeester geeft een inleiding over de fusie. De gemeente Lemsterland, Gaasterlan-Sleat, Skarsterlan zijn per gefuseerd 01-01-2013. Dat wil zeggen een ambtelijke fusie, de bestuurlijke fusie wordt per 01-01-2014 voltooid. Alle ambtenaren zijn nu op één werkplek in Joure. Volgens de burgemeester is dit een goede keuze. Vergaderingen zijn nu in Joure, hetgeen een besparing van de reistijd met zich meebrengt. Er zitten drie burgemeester op een kamer en alle wethouders bevinden zich op de locatie in Joure. “Wat we samen kunnen doen, doen we samen” Op 13 november 2013 vinden de gemeenteraad verkiezingen plaats en wordt de samenstelling van de wethouders bekend. We gaan een spannende periode tegemoet aldus de burgemeester.
Wethouder Van der Pal licht toe: kunnen we de begroting voor in de toekomst rond krijgen? Waarop moeten we bezuinigen? Hoe gaan we de wettelijke taken invullen? De nieuwe raad hakt definitief door. Er moet 8 miljoen euro worden bezuinigd, dit kan tot vervelende maatregelen leiden, bijvoorbeeld lastenverhoging OZB. Alle maatregelen moeten bespreekbaar zijn!
Wethouder Wesselius: neemt het woord over met betrekking tot de nieuwbouw Jachtkamp fase 2. Er is een stedenbouwkundige tekening en berekening gemaakt, dit moet nog verder worden besproken op het gemeentekantoor. De provincie heeft een stevig signaal afgegeven voor een heroriëntatie van nieuwbouwplannen. Plannen van 2016 worden opgeschoven naar 2020, wat daarna gebeurd is een groot vraagteken. Toch is Jachtkamp fase 2 nog wel degelijk in beeld, wanneer exact is onduidelijk.

 Vragenrondje met B & W
Jolanda Kelderhuis: Komt ons transportbedrijf klem te zitten door Jachtkamp fase 2?
Wethouder Wesselius: De huidige rechten van het transportbedrijf wordt door Jachtkamp fase 2 niet aangetast.

Age Kelderhuis: Waarom moeten asbestplaten in handzame pakketten worden aangeleverd in Balk en wordt het vervolgens in een bak gekieperd, 2 meter naar beneden.
Wethouder Van der Pal: Tot een bepaalde hoeveelheid kan dit kosteloos. Het is niet zo dat het asbest achteloos gedumpt wordt, dit gebeurt wel met aandacht.

Jolanda Kelderhuis: Het sloot en snoeiafval ligt lang op de weg, dit geeft onveilige situaties.
Wethouder Van der Pal: Het water moet er eerst uit, dat kan even duren. De gemeente is één grote tuin. Advies: eerder met de gemeente/openbare werken bellen.

Margje Bosscha: De distels langs de Jachtkamp/Vuursteenpad groeien weelderig. Zij refereert aan de distelverordening van de Provincie.
Wethouder Van der Pal: We hebben geen klachten gehad, wederom neem contact op met de gemeente.

Feike van den Berg en Bauke Bakker: De Middenweg is een gemeentelijke weg, zij willen aandacht voor gladheidbestrijding.
Wethouder Van der Pal neemt dit mee.

Willem Bosscha: Wat gebeurt er met het gemeentehuis in Lemmer?
Wethouder Wesselius: Dit hangt nog, het is een ingewikkeld traject. Wat wil de Lemster ondernemer met deze plek/gebouw? Voorkeur gaat uit naar een publiek trekkende functie.

Jan Cuiper: Hoe ziet het horeca beleid eruit per 01-01-2014? Kan de dorpencoördinator hier een rol in spelen?
Ypie Kroes onze nieuwe dorpencoördinator haakt erop in door van start te gaan met haar presentatie.

Presentatie dorpencoördinator mw. Ypie Kroes
Dorpencoördinator wat kunt u op dit moment van ons verwachten?
Er wordt gehandeld vanuit de visie van de gemeente De Friese Meren zoals o.a. eigen verantwoordelijkheid en meedoen naar vermogen. De gemeente hecht veel waarde aan de leefbaarheid van de dorpen, daar voor zijn goede contacten belangrijk, korte lijnen, weten wat er leeft. De besturen van Plaatselijk Belang spelen daarin een belangrijke rol. De dorpencoördinator zijn de ogen, oren en scharnierpunt tussen het dorp en de ambtelijke organisatie, ze is als het ware de smeerolie. Ypie benadrukt dat ze er niet is voor klachten van individuele burgers maar wel voor het ondersteunen en faciliteren van plaatselijk belang.
Het dorp als gemeenschap, “om elkoar tinke” De leefbaarheid van een dorp wordt bepaald door de inwoners zelf. Bijvoorbeeld boodschappentaxi, ouderenzorg. De nadruk lig op het zorgvuldig inzetten van het budget met betrekking tot leefbaarheid en voorzieningen in het dorp.

Presentatie Wmo de kanteling  mw. Franka Melssen
Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Sinds 01-01-2013 wordt er binnen het team zorg van de gemeente op een andere manier gewerkt bij aanvragen voor een Wmo-voorziening. Voor een inwoner met een hulpvraag wordt eerst gekeken wat iemand zelf kan en welke ondersteuning de directe omgeving kan bieden. De Wmo gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Vanuit de gemeente wordt niet alles meer vergoed, er is niet meer sprake van “recht hebben op”

Volgens de nieuwe Wmo wet de gemeente verplicht haar burgers met een beperking te compenseren op de volgende 4 domeinen.
• Een huishouden kunnen voeren;
• Zich kunnen verplaatsen in en om het huis;
• Zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel;
• Medemensen kunnen ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden kunnen aangaan.

Echter:
• In de wet staat niet hoe de ondersteuning eruit moet zien, dus dat mogen gemeenten zelf invullen.
• De AWBZ wordt onbetaalbaar.
• Er moet bezuinigd worden.
• Er is geen sprake meer van ‘recht op’.

Wat is de kanteling:
• Uitgaan van de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de burger: wat kan de burger nog wèl.
• Directe omgeving en sociaal netwerk (familie, buren en kennissen) van de burger inschakelen.
• Inzet van algemene en collectieve voorzieningen, al dan niet via vrijwilligers of professionals.
• Verschuiving van het verstrekken van (individuele) voorzieningen naar de vraag achter de vraag en (het ontwikkelen van nieuwe) oplossingen.
• Dus niet meer claim- en aanbodgericht, maar vraag- en resultaatgericht.
• De gemeente komt alleen nog in beeld als er geen enkele andere oplossing is.
• Samenwerking met burgers en externe partners komt centraal te staan.

Wat gebeurt er al in de gemeente De Friese Meren?:
• Wmo beleidsplan 2013-2016 is in oktober 2012 door de drie gemeenteraden vastgesteld.
• Verordening individuele voorzieningen is in december door de drie gemeenteraden vastgesteld, dus juridisch kader is gereed. Deze kunt u nalezen wanneer u googled op “Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013”
• Het prestatieveld “De gemeente komt alleen nog in beeld als er geen enkele andere oplossing is” is reeds gekanteld.
• Medewerkers team Zorg werken op de nieuwe manier, via het keukentafelgesprek.

Wat telt is het resultaat!    Bijvoorbeeld:
• Wonen in een schoon en leefbaar huis
• Beschikken over goederen voor een primaire levensbehoefte

Notulen en jaarverslag vorige ledenvergadering
Het is 22.05 uur: er zijn twee presentaties geweest van de dorpencoördinator en Wmo de kanteling. Vanwege het gebrek aan tijd zijn de notulen niet voorgelezen. Van het jaarverslag is een korte samenvatting weergegeven. Beide verslagen waren vooraf te lezen op www.bantega.net. De notulen worden goedgekeurd.
Charlotte van Zijl over de AED: Een AED (Automatische Externe Defibrillator) helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft de AED een elektrische schok. Belangrijk is om ALTIJD 112 te bellen. Het is nog onduidelijk of de gemeente het onderhoud van de AED blijft vergoeden, als dat niet zo is dan kan het zo zijn dat de contributie van Plaatselijk Belang omhoog gaat.

Jaarverslag Penningmeester
De kas is nog niet gecontroleerd, de kasstukken worden onder voorbehoud goed gekeurd.
In kas: de contributie van de leden, € 1000 van de gemeente als tegemoetkoming voor deelname aan het tv-programma “doch is foar dyn doarp” en Stichting Iepenloftspul Bantegea heeft de lening van € 500 afgelost.
Uit kas: de herhalingscursus voor de AED, onderhoudskosten apparatuur en een bijdrage in het etentje van het bestuur. Daartegen over staat dat het bestuur geen vergoeding ontvangt voor gemaakte bestuurskosten. Koffie van de ledenvergadering.
Totaal inkomsten minus uitgaven is € 1331.
Plaatselijk belang Bantega houdt het batig saldo ook door de fusie van de gemeente.

Verslag kascommissie en Benoeming lid kascommissie
De kascommissie, Jolanda Kelderhuis en Bouke Bakker voelen  zich niet serieus genomen, dit omdat de kas laat ter controle werd aangeboden. Penningmeester Charlotte van Zijl biedt hiervoor haar excuus aan. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Benoeming lid kascommissie: Bouke Bakker is aftredend, tot de nieuwe kascommissie treedt toe Chris ter Heide.
Naschrift: de kascommissie heeft op 30 maart 2013 plaats gevonden en was in orde. De stukken zijn ondertekend.

Bestuursverkiezing: aftredend Lucas de Jong en Charlotte van Zijl (beide niet herkiesbaar) 
Lucas de Jong heeft 3 termijnen van 4 jaar in het bestuur erop zitten en is daarom niet herkiesbaar. Charlotte van Zijl heeft besloten om uit het bestuur te treden. Er zijn twee nieuwe bestuursleden nodig. Er wordt gestemd, Anneke de Vries krijgt de meeste stemmen. Anneke de Vries wil wel, maar ziet liever een jonger iemand. Applaus voor Anneke de Vries, zij treedt toe in het bestuur. Het bestuur gaat op zoek naar een mannelijk bestuurslid.
Naschrift: Johan de Haan is het nieuwe bestuurslid geworden.

Rondvraag
Anne Slump: Kan de oude info ook van de infoborden af, het staat slordig.
Jantsje van der Veen: Dit is een taak van de verenigingen zelf.

Bauke Bakker: Komen er ook hondenpoepbakkenaan de Middenweg?
Jantsje van der Veen: Nee, buiten de bebouwde kom worden geen hondenpoepbakken geplaatst.

Sluiting
Er wordt afscheid genomen van Lucas de Jong en Charlotte van Zijl. De voorzitter, Jantsje van der Veen bedankt hen beide voor hun inzet voor het dorp. Toch is Lucas de Jong niet helemaal uit beeld van het bestuur, hij wordt hoofd verhuur apparatuur van Plaatselijk Belang.
Om 22.55 uur wordt de vergadering gesloten. Jantsje bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

======================================================================================

 

 

 Notulen jaarlijkse ledenvergadering Plaatselijk Belang Bantega gehouden op 10 april 2012.

 Aanwezig:                              Afgevaardigden van B&W, Lyamer Wonen, agenten Bijl en Van der Laan, Charlotte van Zijl,  Jantje van der Veen , Lucas de Jong, Roelof Vaartjes

Afwezig met kennisgeving:   Burgemeester, Wethouder Van der Pal, CDA fractie, Setske ter Wee (secretaris PBB)

 

Opening

De vergadering wordt om 20.10 uur geopend. De burgemeester, wethouder Van der Pal en CDA zijn afwezig wegens een vergadering over de bezuinigingen. In de nieuwe gemeente moet er 6,6 miljoen bezuinigd worden. Er zal meer beroep gedaan moeten worden op de burgers, dorpstuintjes en groenstroken zullen wellicht in de toekomst door burgers onderhouden moeten worden. Schoolzwemmen wordt misschien afgeschaft, lastenverhoging OZB.

De ontwikkelingen van de nieuwbouw fase 2 gaan door. De recessie is ook merkbaar in Bantega; het tankstation gaat dicht en het café is door de week minder open.

De kerstboom is afgelopen jaar gesponsord door Van Tweel, J. de Haan, T. de Boer.

De inbraakpreventiecontrole was een succes; er bleek dat veel deuren openstonden, auto’s niet op slot stonden of de sleutels in de deur zaten. Waar de politie naar binnenkon, hebben zij voetjes met de tekst “Dit had een afdruk van een inbreker kunnen zijn.” neergelegd.

De hondenpoep-bakken worden slecht of niet gebruikt. In het JOB is het vaak een troep, dorpsbewoners zijn gepest. Zij kregen eieren tegen de ramen.

Sjinkie Knegt is Europees kampioen geworden. Er wordt voor gezorgd dat hij een bloemetje ontvangt en op korte termijn zal de huldiging plaatsvinden.

Wanneer Lyamer-huurders problemen hebben van overlast of onderhoudsproblemen met de woning, kunnen zij dit melden bij Lyamer. Wanneer de klachten worden gemeld bij Lyamer wil dit niet zeggen dat er altijd meteen iets wordt gedaan. Volgens bewoners worden de meldingen niet altijd direct opgepakt volgens bewoners.

Politieagenten Edwin Bijl en Geert van der Laan laten weten dat een aantal dingen niet goed gaan; zitmaaier gestolen, meer insluipingen en inbraken. Mensen moeten zich bewust worden dat het van groot belang is dat men ramen en deuren goed afsluit. Daarom heeft de voetjesactie plaatsgevonden.

Via Burgernet kan men zaken als inbraken ed. doorgeven. Vervolgens wordt er indien nodig door de meldkamer actie ondernomen. Politieagenten V/D Laan en Bijl beantwoorden via twitter ook veel vragen.

Mochten de meldingen van pesterijen bij diverse bewoners in het dorp niet opgelost worden, dan kan dit bij de Politie gemeld worden.

Jelle Wesselius vertelt wat er speelt m.b.t. de nieuwbouw fase 2 (nieuwbouw achter jachtkamp).  De Gemeente wil echter de grond niet kopen. De eigenaar zal i.s.m. de Gemeente een bestemmingsplan ontwikkelen. Het plan is dat er tot 2016 11 nieuwbouwhuizen erbij komen, na 2016 10 nieuwbouwhuizen en de Provincie liet weten dat er na 2020 nog eens 10 nieuwbouwhuizen erbij komen. Eind juni 2012 volgt er een bericht over de stand van zaken.

De wegen Kooisloot, Worstsloot en deel Bandsloot zullen vernieuwd worden.

Jouke: het concept van de Kleine Kernen zou behouden worden. Jelle wil wel, maar kan geen zekerheid geven.

Jelle zal de opmerking van Jolanda Kelderhuis meenemen naar vrachtwagenchauffeur.

Jan meldt over de kavel van de Gemeente tussen Ballorig en Hette Wever. Jelle zal dit doorgeven.

Age schoffelwerk, Jelle geeft aan dat hier een vergoeding voor staat (als burger wil).

Juni/juli bezuinigingen in begroting, efficiency, sportverenigingen, schoolzwemmen.

Age..

Notulen vorige vergadering

De notulen worden door Charlotte van Zijl voorgelezen.

Jouke vraagt hoe het zit met het onderhoud van de AED.

Jantsje geeft aan dat dit betaald moet worden door PBB. PBB zal hierover overleg hebben met de Gemeente. De AED blijft voorlopig bij het tankstation hangen.

(Inmiddels hangt de AED bij de ingang van SCC De Pomp.)

Lucas laat weten dat er op de AED gelet moet worden ivm de juiste werking.

Jouke vraagt of het jaarverslag op Bantega.net kan worden geplaatst.

Jantsje laat weten dat Setske hiervoor zal zorgen.

Jaarverslag Kascommissie

Het jaarverslag wordt door Charlotte van Zijl voorgelezen.

Anneke de Vries en Bouke Bakker hebben de kascontrole gedaan. Zij laten weten dat deze is goedgekeurd. Anneke is aftredend. Jolanda Kelderhuis-de Jong geeft zich nu op voor de kascommissie.

Het verzoek wordt gedaan om het financieel jaarverslag op papier te verstrekken. Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende vergadering van PBB.

Rondvraag

  • Geparkeerde auto’s op de stoep zorgt voor irritatie bij de bewoners.
  • De vraag wordt gesteld of er iets gedaan kan worden aan de hobbel bij Schoterzijl. Het bord wat er staat, staat te dichtbij.
  • Wat gebeurt er als de kosten van de AED uit de hand lopen?

Jantsje geeft aan dat de contributie dan omhoog zal moeten.

  • Is het mogelijk dat de hondenpoepbakken in het hele dorp komen?
  • Motorrijders rijden veel te snel door het dorp.
  • Geert geeft aan dat we met z’n allen beheerder zijn van Bantega.net. Jelle Wesselius draagt als idee Social Media aan (Facebook, Twitter, Hyves). Activiteiten en nieuwtjes voor de website kunnen aan Geert worden doorgegeven. Het komt vaak voor dat verenigingen data niet doorgeven.
  • Freark laat weten dat oude foto’s voor het digitaal dorpsarchief kunnen worden doorgegeven aan Froukje, Roelie en Anneke.
  • Hoeveel leden heeft PBB?

Charlotte laat weten dat het aantal is gestegen.

  • De goten bij het JOB zijn er slecht aan toe. Wat is de schade die is ontstaan na Oud en Nieuw?

Jantsje zal er aandacht aan schenken in de eerstvolgende vergadering.

 Sluiting

Jantsje sluit de vergadering om 22.00 uur en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bantega,

 

 

gehouden op 04 april 2011 in café ‘t Alde Weintsjil in Bantega

 

 

 

 

 

1. Opening

 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet alle aanwezigen, waaronder wijkagent Geert van der Laan en het gemeentebestuur van harte welkom. Afbericht is ontvangen van Burgemeester Stellingwerf en de familie Van Stralen. In het openingswoord schenkt de voorzitter aandacht aan: Jachtkamp fase 2, In samenwerking met de gemeente wordt de woningbehoefte voor nieuwbouw geïnventariseerd. Daarbij worden ook starters uitgenodigd om het enquête formulier in te vullen.  De enquête formulieren kunnen tot 01 mei 2011 worden ingeleverd.

 

 

De defibrillator voor als iemand getroffen wordt door een hartstilstand heeft een vaste plek bij tankstation De Jong aan de Middenweg.

 

 

Peter en Machteld van Zwieten worden bedankt voor de sponsoring van de kerstboom.

 

 

Helaas is er tijdens oud en nieuw schade aangebracht aan de infoborden bij het Job. Dit geeft extra onkosten voor plaatselijk belang. Een groot compliment is er voor Sjinkie Knegt, hij is derde geworden bij de Europese shorttrack kampioenschappen. Ook is er aandacht voor www.bantega.net, nieuws en mededelingen uit Bantega  kunnen hierop worden gezet.

 

 

 

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen

 

 

Er zijn geen ingekomen stukken die in de ledenvergadering behandeld moeten worden.

 

 

Mededeling is, dat de koffie voor rekening van Plaatselijk Belang is.

 

 

 

 

 

3. Vragenrondje met B & W

 

 

Mededelingen:

 

 

-  Mededeling door Van der Pal: de bobbel in de weg van de Otterweg en Ringvaart wordt aangepakt. De berm is slecht er komt vulmateriaal in zodat de steentjes niet meer op kunnen spatten. Eind mei is alles klaar. Er wordt heel weinig gebruikt gemaakt van de opstapper.

 

 

-  Mededeling door Wesselius: Sporthal Echten, zoals het nu lijkt wordt de sporthal direct na de zomervakantie in gebruik genomen, de feestelijke opening is plm. Oktober 2011.

 

 

Nieuwbouw Jachtkamp fase 2: Er wordt momenteel een enquête gehouden om te kijken hoeveel belangstelling er is. Dat er belangstelling is, is zeker. Maar we moeten wel de goede dingen blijven doen. Tot mei hebben belangstellende de kans om te reageren. Dit moeten we eerst maar eens afwachten. Het ligt wel in de bedoeling om de nieuwbouw te ontsluiten op de Middenweg. Er zijn voorstanders maar ook kritische geluiden. De commissie (structuurvisie) gaat door met het onderzoek. Als er concrete plannen zijn, wordt dit gecommuniceerd met Plaatselijk Belang. Bestemmingsplan buitengebied ligt ter inzage.

 

 

-  Mededeling door Gert v/d Laan (wijkagent):  De schade aan de infoborden vraagt om een preventieve aanpak, zodat er met oud en nieuw sprake is van minder schade. v/d Laan wijst ook op het belang van www.burgernet.nl, het meeste effect wordt verkregen als zoveel mogelijk mensen zich hiervoor opgeven. Tot nu toe zijn er maar enkele inwoners van Bantega die zich hebben aangemeld.

 

 

 

 

 

Reacties:

 

 

-       Age Kelderhuis: de kledingcontainer moet met oud en nieuw weg.

 

 

-       Jouke Kroes: Volgens v/d Pal wordt de opstapper heel weinig gebruikt, met het oog op de toekomst, blijft de opstapper bestaan? V/d Pal antwoord dat het niet ondenkbaar is dat dit wordt opgeheven.

 

 

-       Age Kelderhuis: Veeroosters in de weg zijn ondingen, graag een hek om met paard en wagen te kunnen passeren. V/d Pal antwoord dat dit wordt aangepakt. In de toekomst gaan er veeroosters weg.

 

 

-       Willem Bosscha: Kan de berm van de Grietennijdijk worden aangevuld? V/d Pal antwoord dat de toestand van de berm wordt veroorzaakt door het vrachtverkeer. De veroorzaker is moeilijk te achterhalen. Aanvullen gebeurt wel, maar is helaas niet afdoende. V/d Laan verwijst nogmaals naar burgernet.

 

 

-       Beene Haisma: Met de brand bij Polem is niet een sms bericht verzonden. V/d Pal antwoord dat hier voor is gekozen omdat  er niet direct gevaar voor de burgers was. Was er wel sprake van direct gevaar dan komt er ook een auto met een geluidsinstallatie langs.

 

 

-       Grietje Haisma: Met de AED is de 6 min zone in het buitengebied niet dekkend. Wesselius antwoord dat er ook een AED is bij het café in Schoterzijl. Bij een hartstilstand 112 bellen en dan nemen zij contact op met de dichtstbijzijnde hulpverlener.

 

 

-       Johan van den Tweel en Jurjen de Boer: Slootgoed in de berm, dit is een bende. De voorzitter verzoekt V/d Pal om dit mee te nemen naar de gemeenteraad.

 

 

 

 

 

Vraag van B&W

 

 

Hoe moet de burgerparticipatie vorm krijgen, wie ideeën heeft kan contact opnemen met de fractie.

 

 

 

 

 

4. Notulen vorige ledenvergadering

 

 

De notulen van de vorige ledenvergadering (gehouden op maandag 12 april 2010) worden voorgelezen,  goedgekeurd en ondertekend.

 

 

 

 

 

5. Jaarverslag secretaris

 

 

Het jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

 

 

 

 

 

6. Jaarverslag penningmeester

 

 

De penningmeester geeft aan dat het financieel een rustig jaar is geweest. Verenigingen in het dorp kunnen de geluidsinstallatie tegen een geringe vergoeding huren. Hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

 

 

 

 

 

7. Verslag kascommissie

 

 

De kascommissie (Anneke de Vries en Peter van Zwieten) hebben de kas gecontroleerd en goed gekeurd. De boeken zijn prima in orde!

 

 

 

 

 

8. Benoeming lid kascommissie

 

 

Voor 2012 treed Bouke Bakker toe in de kascommissie. Samen met Anneke de Vries gaat hij de kas controleren. Spontaan meldt Jolanda Kelderhuis haar aan voor het daar op volgend jaar. Daarmee wordt in 2013 wordt de kas gecontroleerd door Bouke Bakker en Jolanda Kelderhuis.

 

 

 

 

 

9. Bestuursverkiezing

 

 

Charlotte van Zijl is aftredend en herkiesbaar. Op voordracht van de ledenvergadering wordt zij weer voor 4 jaar benoemd als penningmeester.

 

 

 

 

 

10. Rondvraag

 

 

-  Jolanda Kelderhuis wil voorstellen om de infoborden bij het Job met oud en nieuw eruit te halen.

 

 

-  Jolanda Kelderhuis merkt ook op dat ondanks dat de gemeente keurige tuintjes heeft aangelegd, er toch auto’s zijn die daar parkeren.

 

 

-  Anton Kroes meldt dat de gezamenlijk vergadering van alle verenigingen plaatsvindt op 03 mei aanstaande in café ’t Alde Weintsjil in Bantega.

 

 

-  Jolanda Kelderhuis: Er ligt troep en glas bij de speeltoestellen en op het speelveld bij het Job.

 

 

-  Jouke Kroes: Is het idee om een Himmeldei te organiseren?

 

 

-  Jolanda Kelderhuis: Er wordt door automobilisten veel te hard gereden in het dorp, zij is voor meer snelheidscontroles door de politie.

 

 

-  Geert Schokker brengt naar voren dat het toch wel erg leuk is om meer nieuwtjes op de site van Bantega te plaatsen.

 

 

-  Age Kelderhuis haakt in op de opmerking over verkeersveiligheid, ook hij vindt dat er te hard wordt gereden, vooral voor kleine kinderen ontstaan er onveilige situaties. De vraag is niet of er een ongeluk gebeurt maar vooral wanneer er een ongeluk gebeurt.

 

 

-  Hielke van der Zee: Het speelveld voor de school is kapot gereden in verband met nieuwe meubels

 

 

-  Age Kelderhuis vindt dat de schade hersteld moet worden door de veroorzaker.

 

 

-  Theo de Boer is voor een bordje waar voetpad op staat.

 

 

-  Jantsje van der Veen: Bantega doet mee met het televisieprogramma “doch ’t for dyn doarp”. Er is een werkgroep samengesteld en een bijeenkomst geweest in de pomp. De opkomst was overweldigend. Het accent van de uitzending in Bantega komt te liggen bij het verenigingsleven en de saamhorigheid. Een oproep voor allen om te komen.

 

 

 

 

 

11. Sluiting

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.52 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=====================================================================================

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Bantega, gehouden op maandag 12 april 2010.  

1.       Opening.  

De voorzitter, Jouke Kroes, opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Een speciaal woord van welkom aan burgermeester Stellingwerf, de wethouders Van der Pol, De Vrij en Wesselius, de aanwezige gemeenteraadsleden en Geert van der Laan, wijkagent.

Bericht van verhindering is ontvangen van Lyeamer Wonen.

De voorzitter geeft een compliment aan Openbare Werken. Er is de afgelopen winter goed gestrooid in het buitengebied. Wel is er veel schade ontstaan aan wegen en bermen.

Onze dorpsgenoot Sjinkie Knegt heeft tijdens zijn Olympisch debuut goed gepresteerd.

Dit verdient een groot compliment. De voorzitter voorspelt dat we de komende jaren nog veel van hem zullen horen.

Ook mogen we de prestaties van Ria Westenbroek niet vergeten. Zij werd bij het skeeleren Nederlands kampioen bij de ploegenachtervolging. 

Verder schenkt de voorzitter in zijn openingsrede aandacht aan:

-          Jachtkamp.

      De 1e fase is opgeleverd. Het trottoir en de lantaarnpalen zijn aangelegd.

      De 2e fase is in ontwikkeling. Vroegtijdig overleg met Plaatselijk Belang

      en  de bewoners  is wenselijk. Verdere uitbreiding is wel noodzakelijk. We  

      moeten als dorp niet in een

       krimpsituatie terecht komen.

-          Funderingsproblematiek: er is overleg tussen Provincie, Gemeente en Wetterskip.

-          Bushalte: wordt mogelijk verplaatst in verband met veel valse meldingen.

-          Bij de Commissie Kleine Kernen is een verzoek ingediend voor subsidie van een nieuwe loopbrug naar de ijsbaan. Verder loopt er bij de gemeente nog een aanvraag voor een drietal bankjes en nieuwe doelen op het speelterrein.

-          1 april 2010 is er weer het jaarlijkse overleg van de Bantegaaster verenigingen. Ditmaal wordt het georganiseerd door de autocrossvereniging. 

 Als laatste bedankt hij Hoekstra Vloeren en Stal fan de Middenwei (Age en  

 Akkie  Kelderhuis voor het sponsoren van de kerstboom en maakt hij de 

 aanwezigen nogmaals  attent op www.bantega.net.

 De laatste mededeling is, dat de koffie voor rekening van Plaatselijk Belang is. 

 

2.       Vragenuurtje met B & W.  

       Wethouder Johannes van der Pal neemt als eerste het woord.

       Hij stelt de volgende zaken aan de orde:

-          Er wordt onderzoek gedaan naar het niet goed functioneren van de riolering aan de Middenweg. Met behulp van camera’s zal worden onderzocht wat er aan de hand is.

      Mogelijk is er sprake van een verzakking. Verder is de capaciteit van de 

      persleiding te klein. Tussen 2012 – 2014 wordt het stuk tussen Bantega en 

      Echten vergroot.

-          De bushalte wordt nog niet door Connextion verplaatst. Mogelijk krijgen we hier vraagafhankelijk vervoer. Je moet dan 1,5 uur van te voren bellen en het kost € 2,- per rit. Ook op langere termijn kunnen afspraken worden gemaakt. Dit vervoer gebeurt met de zogenaamde “Opstapper”.

-          Vooralsnog lijkt het er nog steeds op, dat een IBA in het buitengebied in 2015 nog steeds verplicht wordt. Hoe het dan met de subsidiemogelijkheden zit is nog niet bekend.

-          In de komende periode wordt in het kader van het jaarlijkse wegenonderhoudsplan de Veendijk en het Holsteinpad opgeknapt.

 

       Hierna mag wethouder Wesselius zijn zegje doen.

-          De gemeente neemt de ontwikkelingrol van Jachtkamp fase 2 op zich. De grond is overigens nog niet aangekocht. Voor het vooronderzoek door een stedenbouwkundig bureau heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld.

       Tot 2016 hebben we  een woningbouwcontingent van 11 woningen  

       toegewezen gekregen.

-          De plannen voor sportzaal Echten vorderen. Er wordt uitgegaan van 1/3 sporthal met een officieel volleybalveld. Tekeningen zijn inmiddels klaar. Wellicht na de zomervakantie de aanbestedingen en dan zo snel mogelijk beginnen met bouwen.

-          Er zijn nuttige informatiebijeenkomsten geweest over de ontwikkeling van de Zuyderzeerand.

 

       Burgemeester Stellingwerf neemt het woord over.

       Allereerst gaat hij nog even in op de situatie rondom de disco van SCC De

       Pomp.

       Hij stelt, dat het bestuur en de vrijwilligers  van De Pomp niets te verwijten

       valt. Zij nemen alle maatregelen om overlast te voorkomen. Alleen het

       drankgebruik onder jongeren neemt zorgelijke vormen aan. De gemeente

       neemt allerlei maatregelen om dit te verkomen.

 

       Hierna stelt nieuwbakken wethouder Esther de Vrij zich voor.

       Als laatste neemt Geert van der Laan van Politie Lemmer nog even het  

       woord. Hij merkt op, dat als iemand een buurman met een hennepplantage

       heeft, hij dit wel even aan de politie mag melden.

       Naar aanleiding van bovenstaande worden de volgende opmerkingen

       geplaatst.

-          De slootkant van de Otterweg is te hoog. Het water kan niet meer wegkomen.

-          De verkeersheuvel in de weg richting Schoterzijl is erg vervelend voor vrachtauto’s.

-          Hard plastic wordt wel gescheiden uit het afval bij De Wierde.

-          Over de hoogte van eventuele subsidies voor de aanschaf van Iba’s  is nog niets bekend.

 

3.       Notulen vorige ledenvergadering.

       Wim Koster wil een kleine verandering laten aanbrengen. Niet de CDA- 

       fractie zet in op een grotere sporthal, maar de gemeenteraad.

       De secretaris verandert dit en daarna worden de notulen goedgekeurd en

        ondertekent.

 

4.       Jaarverslag van de secretaris.

De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.

 

5.       Jaarverslag van de penningmeester.

Charlotte geeft een toelichting op de cijfers.

Hierover zijn verder geen vragen.

 

6.       Verslag financiële commissie.

De financiële commissie doet bij monde van Peter van Zwieten verslag.

Het is allemaal keurig in orde en daarom krijgt de penningmeester weer decharge over het afgelopen jaar.

 

7.       Benoeming nieuw lid financiële commissie.

Mevrouw Van der Klugt is aftredend en wordt bedankt voor haar diensten gedurende de afgelopen 2 jaar. Haar plaats wordt ingenomen door Anneke de Vries.

 

8.       Bestuursverkiezing.  

Jantsje is aftredend en herkiesbaar, maar Lucas van der Molen en Jouke Kroes zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Jouke heeft zijn termijn van 12 jaar er op zitten.

Age stelt voor om Jantsje maar weer te herbenoemen.

Als vervangers voor Lucas en Jouke worden Setske ter Wee en Roelof Vaartjes voorgedragen. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn binnengekomen, stelt Age voor, deze 2 mensen ook maar te benoemen. De vergadering ondersteunt dit met applaus.

Setske en Roelof aanvaarden de benoeming.

Jouke bedankt Lucas voor zijn werkzaamheden voor het bestuur van Plaatselijk Belang.

Daarna neemt Jantsje het woord en doet hetzelfde voor Jouke. Ze haalt nog enige anekdotes uit de afgelopen 12 jaar aan. Beide worden verblijd met een attentie.

 

9.       Rondvraag.  

        In de rondvraag komende de volgende zaken aan de orde:

-          Johannes de Vries vindt het jammer, dat voor het bestuur kandidaten zijn gesteld. Hij mist de spannende verkiezingronde.

-          Beene vraagt of je als je bent afgetreden, je het volgend jaar er weer in mag.

We zullen de statuten er op na zien, maar in principe mag dat wel.

-          Geert vraag mensen meer gebruik te maken van www.bantega.net. Hier moeten meer nieuwtjes op worden gezet.

-          Freerk beklaagt zich over de toestand van de tuintjes van sommige huurwoningen. Wij zullen dit melden bij Lyeamer wonen.

-          Het zou wel leuk zijn als er een bordje met de aanwijzing “Klokkenstoel” kwam.

-          Het bosje van de gemeente bij Johan van den Tweel is een grote bende.

We zullen de gemeente hierover bericht doen.

-          Peter van Zwieten meldt zich aan als toekomstige sponsor van de kerstboom.

-          De bomen aan de Bandsloot nabij Roelof Vaartjes moeten worden gesnoeid. Ook hiervan wordt de gemeente in kennis gesteld.

-          Danny geeft nog even de toneelvereniging een compliment.

Verder klaagt hij over het snelle rijden van diverse groepen motoren ’s zomers door het dorp.

-          Er wordt geklaagd over veel rommel in de berm nabij de begraafplaats. Ook ligt hier altijd veel modder op de weg (Middenweg richting Zeedijk).

-          Remco meldt dat de modder van het opschonen van de sloten  langs de Ringvaart  is geëgaliseerd. Dit moet eigenlijk weer even worden ingezaaid.

-          Jan Cuiper merkt op, dat het misschien handig is als Anne van der Molen ook op de Plaatselijk Belang vergadering aanwezig is.  Hij kan direct op bovenstaande vragen antwoord geven.

  

10.   Sluiting.

 Jouke sluit zijn laatste vergadering  in het Fries af. Hij wenst een ieder een “Soad nocht en wille” en het bestuur veel succes voor de toekomst.

 

Hij sluit de vergadering om 10.12 uur.

 

===============================================================================

                                                                 

NOTULEN VAN DE  LEDENVERGADERING VAN  PLAATSELIJK BELANG BANTEGA, GEHOUDEN OP MAANDAG 9 MAART 2009 OM 20.00 UUR IN CAFE ’T ALDE WEINTSJIL TE BANTEGA.  

 

 

 

 

 

 

1.       Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van wethouder Jelle Wesselius, CU-gemeenteraadslid

Haaye de Jong en Jan Cuiper van het café. Gelukkig staan zijn vervangers vanavond voor ons klaar.

In zijn openingswoord schenkt de voorzitter aandacht aan een groot aantal zaken, te weten

-          www.Bantega.net

-          De oudheidskamer van Gea Piek.

-          De nieuwbouw van Jachtkamp en Vuursteenpad. Alle kavels zijn verkocht, behalve de particuliere kavels.  Ook de bedrijfskavel is nog vrij. De meeste woningen zijn klaar.  Nu moeten de trottoirs en de verlichting nog worden afgewerkt.

Dit geldt overigens ook voor de nieuwbouw aan de Bandsloot.

Overigens is de toestand van de particuliere kavels niet om aan te zien. Dit geldt ook voor de beoogde groenstroken. Het is geen gezicht.

De vooruitzichten voor verdere uitbreiding zijn somber, maar Plaatselijk Belang gaat desondanks weer inzetten op de bouw van een 20-tal nieuwe woningen. We denken hier vooral aan woningen voor starters en ouderen.

-          De verkeersveiligheid. Het buitengebied is nu 60 kilometer gebied, maar het lijkt soms wel of dit ook voor de bebouwde kom geldt.

-          Bantega aan het water blijft vooralsnog een utopie, maar de plannen met betrekking tot het randmeer blijft Plaatselijk Belang volgen.

-          Riolering buitengebied blijft ongewijzigd tot 2015.

-          Jaarlijks hebben wij in Bantega verenigingsoverleg. Alle verenigingen komen dan bij elkaar. Dit jaar is de organisatie in handen van de ijsclub.

Verenigingen kunnen gebruik maken van de vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Dit is voor alle activiteiten, die in Bantega plaatsvinden, een goede zaak.

-          Sjinkie Knegt, ons plaatselijke shorttracktalent, timmerde weer volop aan de weg. Wellicht staan ons in Vancouver mooie dingen te wachten.

-          Sportzaal Echten blijft een drama. Momenteel wordt er gesproken over een 2/3 variant.

Een sportzaal moet overigens wel betaalbaar blijven voor alle gebruikers.

              Verder bedankt de voorzitter Voegbedrijf Lucas van der Molen en  

              Klussenbedrijf Klaas van der Veen voor het sponsoren van de kerstboom. 

              Beene Haisma wordt bedankt voor zijn hulp  bij het plaatsen.

 Ook wordt Haaye Haisma bedankt voor zijn inzit met betrekking tot het

  schoonhouden van

  het dorp.

 

2.       Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken, die behandeld moeten worden.

Mededeling is, dat de koffie voor rekening is van Plaatselijk Belang.

 

3.       Vragenrondje B & W en politie.

Het is tijd voor een vragenrondje aan B & W.

Allereerst geeft wethouder van der Pal een voorzetje.

-          Er worden 2 nieuwe doelen op het terrein voor school geplaatst, evenals nieuwe speeltoestellen.

Alles mogelijk gemaakt met hulp van de commissie Kleine Kernen.

Het streven is dit voor mei 2009 te realiseren.

-          Op de Bandsloot zal nieuw trottoir worden aangelegd en 3 nieuwe lichtmasten.

-          Om de snelheid in de bebouwde kom te beperken, kan eerst gedurende 1 à 2 weken de snelheid worden gemeten en daarna kunnen er maatregelen worden genomen.

Wellicht een verhoging bij de ingang naar de Jachtkamp.

-          Tot 2015 is ontheffing verleend voor het plaatsen van riolering in het buitengebied.

Daarna zullen de bewoners waarschijnlijk moeten overgaan tot de plaatsing van Iba’s.

-          Sporthal Echten staat bovenaan de prioriteitenlijst van de gemeente. Een 2/3 variant is zeker nog geen gelopen race.

1/3+ behoort ook nog tot de mogelijkheden

                Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie.

                Een samenvatting.

-          Trottoir zuidzijde Bandsloot wordt vernieuwd voor de bouwvak.

Een mogelijkheid is om daar de weg te versmallen om zo de snelheid te beperken, maar dit levert mogelijk weer problemen op voor vrachtauto’s.

-          Vrachtauto’s van de Fa. De Waard rijden met hoge snelheid door het dorp.

Het bedrijf is door de bewoners persoonlijk benaderd hierover.

Vaak is het overigens vaak de plaatselijke bevolking, die het snelst rijdt.

Zolang er uit het dorp geen vraag komt naar snelheidscontroles door de politie, wordt dit niet extra gedaan.

-          Gaande vanuit het dorp op de Middenweg richting Grietenydijk is het ’s avonds erg donker. Misschien zijn meer lantaarnpalen een optie.

-          In het dorp langs de Middenweg (nabij De Pomp) staan vaak auto’s op het trottoir geparkeerd. Dit is erg hinderlijk voor voetgangers.

-          De sirenes op de 1e van de maand zijn hier niet te horen. Dus als er echt iets aan de hand is, weten wij dit niet.

-          Het is een lelijk gezicht nabij Bandsloot /Klijnsmavaart, waar de containerverzamelplaats is. Mogelijk dat dit door een houten schutting aan het zicht kan worden onttrokken.

-          Er zitten veel gaten in de Bandsloot.

-          De persleiding van de riolering is te klein. Er wordt getracht dit op te lossen door het aanbrengen van een nieuwe persleiding vanaf de Otterweg tot de Hoofdweg.

Overigens moet men niet wachten met klachten tot een Plaatselijk Belang vergadering.

Men kan altijd contact opnemen met de gemeente.

Jouke bedankt wethouder Van der Pal en wijkagent Geert van der Laan voor hun

 inbreng.

Overigens is Anne van der Molen van gemeentewege verantwoordelijk voor het

groenonderhoud  in Bantega. Opmerkingen of klachten kunnen altijd worden

 doorgegeven aan Jouke, die het op zijn beurt weer doorgeeft aan Anne.

 

4.       Notulen vorige ledenvergadering d.d. 10 maart 2008.

Er zijn geen redactionele opmerkingen en ook geen vragen naar aanleiding van de notulen.

Ze worden daarom goedgekeurd.

 

5.       Jaarverslag 2008.

Het jaarverslag wordt voorgelezen en goedgekeurd.

 

6.       Jaarverslag penningmeester.

Charlotte van Zijl, de penningmeester, geeft een toelichting op de financiële zaken.

Grootste uitgaven afgelopen jaar waren het vervangen van de dakgoten van het JOP en de aanschaf van geluidsapparatuur.

Deze geluidsapparatuur kan overigens door iedere vereniging in het dorp tegen een geringe vergoeding worden gehuurd. Veel verenigingen maken er ook al dankbaar gebruik van.

 

7.       Verslag financiële commissie.

Mevrouw Van der Klugt doet namens de kascommissie verslag en deelt mee, dat alles er keurig uit ziet.

Peter Westera zijn tijd in de kascommissie zit er op. Hij wordt bedankt voor zijn diensten en als nieuw kascommissielid wordt Peter van Zwieten aangewezen.

 

8.       Bestuursverkiezing.

Lucas de Jong is aftreden maar herkiesbaar. Op voordracht van de vergadering wordt hij weer voor 4 jaar herbenoemd als bestuurslid.

 

9.       Rondvraag.

-          Wim Koster, gemeenteraadslid CDA, erkent dat de gymzaal in Echten volledig op is.

De CDA-fractie gaat inzetten op een grotere zaal.

Het onderwerp komt bij de algemene beschouwingen van volgende week aan de orde.

-          Corrie van Deursen meldt, dat de EHBO nog steeds geld beschikbaar heeft voor een defibrillator. Hiertoe moet een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Dit heeft Plaatselijk Belang inmiddels gedaan.

-          Beene heeft een opmerking over de “Wij gaan weer naar school” borden. Bantega heeft altijd de oude hangen, terwijl Lemmer altijd het nieuwste materiaal heeft. Dit kan ook wel eens andersom.

-          De bushalte is nog steeds een drama. Chauffeurs komen niet op de melding, omdat gedacht wordt dat het een grap is of geven aan, dat zij geen tijd hebben om over Bantega te rijden.

Klachten melden aan de gemeente of rechtstreeks aan Connextion.

-          Middenweg 148 geeft nog wel eens aanleiding tot klachten. De gemeente spreekt hen hier regelmatig op aan en ook Wetterskip Fryslân is er mee bezig.

-          Wij zijn bezig met borden bij de ingang van het dorp, waarop alle activiteiten kunnen worden vermeld. Ook www.bantega.net kan daar op worden gezet.

-          Het is levensgevaarlijk, dat de Bantegaaster jeugd in het donker zonder licht fietst.

Politie kan er mogelijk aandacht aan schenken.

-          De basisschool is voor brandweer en ambulance slecht te bereiken. Dit is een aandachtspunt.

-          Lucas de Jong meldt naar aanleiding van eerdere opmerkingen, dat indien het parkeerterrein bij SCC De Pomp vol is, men ook wel bij het tankstation mag parkeren.

 

10.   Sluiting.

    De voorzitter sluit de vergadering om 21.59 uur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN PLAATSELIJK BELANG BANTEGA, GEHOUDEN OP MAANDAG 10 MAART 2008. 

1.       Opening.

De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden. Verder is hij verheugd, dat er vanavond een groot aantal nieuwe leden aanwezig is.

Sinds de vorige jaarvergadering hebben wij een nieuw bestuurslid, Charlotte van Zijl. Zij heeft de taak van penningmeester op zich genomen.

Bantega is een actief dorp. Kijk alleen maar in het infoboekje. Bantega beschikt over een 40-tal kleine bedrijven en ruim 15 verenigingen. Het infoboekje is gerealiseerd met behulp van subsidie van de Commissie Kleine Kernen en is huis aan huis verspreid in Bantega.

Verder hebben we nog www.bantega.net , een leuke site met allerlei wederwaardigheden over Bantega en haar verenigingsleven.

De kerstboom is afgelopen jaar gesponsord door Chris ter Heide en Het vijfde seizoen, waarvoor onze hartelijke dank.

We gaan er van uit, dat de komende tijd in de nieuwbouw de wegen worden herstraat en de verlichting wordt aangelegd. Ook is er dringend behoefte aan een trottoir aan bij de nieuwbouwwoningen aan de Bandsloot.

De bedrijvenkavel is aangekocht door Feike Vaartjes.

Nu de nieuwbouw nagenoeg is volgebouwd,  is het zaak een nieuwe uitbreiding voor te bereiden. Gedacht wordt aan weer een 20-tal woningen, speciaal ook voor starters en ouderen.

Nog steeds wordt er misbruik gemaakt van de grofgroencontainers. Steeds worden nog andere zaken dan takken aangetroffen.

Oudjaar in Bantega verdiende geen schoonheidsprijs. We werden geconfronteerd met veel vernielingen. Er moet krachtig worden opgetreden tegen illegaal vuurwerk.

Verder zijn er nog steeds een aantal zaken, waarover weinig duidelijkheid bestaat, zoals de sporthal in Echten en de riolering Buitengebied.

De ijsbaan is inmiddels uitgebreid en de financiering hiervan is naar tevredenheid geregeld.

Verder hebben wij een nieuw sporttalent in Bantega, shorttracker Sjinkie Knegt, die het ene na het andere record verpulvert. Als hij zo door gaat zien we hem wel op de Olympische Winterspelen in Vancouver.

Aan het 60-jarig bestaan van Bantega werd aandacht geschonken door middel van een boek, dvd-vertoningen en een optreden van de band Big Deal. 

2.       Ingekomen stukken en mededelingen.

CDA-raadslid Neri Reyenga heeft bericht van verhindering gedaan.

Verder is de koffie voor rekening van Plaatselijk Belang. 

3.       Vragenrondje met B & W.

Burgemeester Bosma neemt op zijn laatste plaatselijk Belang vergadering als eerste het woord.

Tot 2015 hoeft er nog niets te gebeuren aan de riolering buitengebied. In gebieden, waar geen aansluiting op het riool mogelijk is, dient voor nieuw te bouwen woningen verplichte aansluiting op een IBA klasse 2. Met de in het kwetsbare geplaatste gesubsidieerde Iba’s gaat het momenteel goed.

Hierna neemt wethouder Jelle Wesselius het woord.

De eerste fase van de nieuwbouw is vol. De laatste vergunningen worden momenteel verleend. Het lijkt logisch, dat de 2e fase wordt doorgetrokken. Het aantal woningen, dat in een dorp mag worden gebouwd, wordt bepaald door de provincie. De gemeente denkt weer aan een 20 – 22 woningen voor de jaren tot 2016/2018.

Voor de sporthal in Echten zijn particuliere initiatieven welkom. Vereiste is wel, dat de huur voor de gebruikers laag blijft. De komende tijd zal hierover meer duidelijkheid komen.

Het bestemmingsplan buitengebied is volop in ontwikkeling. Houdt goed de voorlichtingsavonden in de gaten om op tijd op eventuele zaken in te springen. Vanaf 1 juli geldt een nieuwe wet, waardoor men niet meer zo makkelijk een wijziging in een al vastgesteld bestemmingsplan kan aanbrengen.

Het randmeer wordt ook weer actueel.

 Vragen aan de heren Wesselius, Van der Pal, Bosma en Visser:

-          Indien er met betrekking tot de sporthal diverse besturen weer willen samen werken, is er dan nog iets mogelijk?

De gemeente is altijd bereid te luisteren, maar dan moet er wel sprake zijn van een unaniem ja.

-           Op diverse plaatsen in de bebouwde kom werkt de riolering niet naar wens. Johannes van der Pal zal actie ondernemen, maar wanneer er klachten zijn, niet wachten tot een vergadering maar direct de gemeente bellen.

-          Verontruste geluiden met betrekking tot het feit, dat de nieuwbouw wellicht in de toekomst met 20 woningen wordt uitgebreid. De omwonenden vrezen dan hun hele leven in een bouwput te moeten doorbrengen.

Als alle woningen van de 1e fase zijn verkocht en gebouwd, wordt de verlichting en de bestrating in orde gemaakt. De gaten in de wegen worden steeds dieper en eventuele schade aan je auto wordt natuurlijk niet door de gemeente vergoed. Overigens werkt de noodverlichting ook al niet meer optimaal.

Als er een aanvang wordt gemaakt met de 2e fase (en deze komt in het verlengde van de bestaande nieuwbouw), dan komt er ook een ontsluiting via de noordkant van Bantega en heb je dus niets meer met de al bestaande nieuwbouw te maken.

-          De situatie rondom de nieuwbouw aan de Bandsloot is levensgevaarlijk. Er is geen trottoIr en er wordt veel te snel gereden. Ondanks het feit, dat het een 30-km zone is leent de weg zich tot te snel rijden.

Toch de overlast melden aan de politie (eventueel zelf de kentekens opschrijven)  en de snelle rijders er persoonlijk op aan spreken.

Dit heeft vaak nog meer effect, want het is vaak de locale bevolking zelf, die de meeste overtredingen begaat.

Voor de pauze bedankt burgemeester Bosma nog even voor de speciale uitnodiging voor deze laatste vergadering. Hij heeft altijd een speciaal gevoel bij Bantega gehad. Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij ook veel wethouders uit Bantega meegemaakt. Bantega is een dorp waar de bevolking met z’n allen voor staat en dat maakt het juist zo sterk.

Hij krijgt nog een aardigheidje van de voorzitter als dank voor zijn vele jaren inzet als burgemeester.

 

PAUZE 

4.       Notulen vorige ledenvergadering.

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Ook zijn er geen op- en/of aanmerkingen op de notulen.

 

5.       Jaarverslag 2008.

Het jaarverslag wordt voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd.

 

6.       Jaarverslag  penningmeester.

Charlotte geeft een overzicht van de financiën. Het 60-jarig bestaan heeft veel extra geld gekost, maar dat was begroot.

Ook de vernielingen met oud- en nieuw aan het infobord zorgen voor extra onkosten. 

7.       Verslag kascommissie.

De kascommissie heeft alles nagekeken en volledig goedgekeurd. Charlotte heeft dus een perfecte start als penningmeester gemaakt. 

8.       Benoeming nieuw lid kascommissie.

Eef de Vries gaat de kascommissie verlaten en wordt bedankt voor haar inzet. Zij wordt vervangen door mevrouw Van der Klugt, die volgend jaar met Peter Westera de zaken gaat controleren.

 

9.       Rondvraag.

De volgende zaken komen aan de orde:

-          Er is overlast in de bebouwde kom door het parkeren van auto’s op de trottoirranden.

-          De afvoer van regenwater op de riolering is niet goed. Als het hard regent, staan de straten blank. Dit geldt ook voor de speelplaats bij school.

-          De sporthal in Echten moet op korte termijn worden aangepakt. Er moet nog wel verantwoord kunnen worden gesport.

-          Het aloude probleem: de Grietenydijk. Alles wat er aan wordt gedaan is eigenlijk weggegooid geld. Het is hier overigens niet alleen een probleem van de gemeente, maar de helft van de Grietenydijk is van het waterschap.

-          Het gemeentelijk groen in het dorp is een puinhoop. Het enige wat netjes is, is de begraafplaats.

Verder nog meldingen van gaten in de wegen, scheefstaande lantaarnpalen, rotzooi op parkeerplaatsen en ga zo maar door. Van alles wordt melding gemaakt.

10.   Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur en dankt een ieder voor zijn/haar positieve inbreng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 


S-link

Camera Bantega
Inloggen: gast/gast

27-04-2019
Koningsdag

26-06-2019
Dorpsfeest Bantega 2019

Kapsalon Jolanda


© Bantega.net 2015, alle rechten voorbehouden dinsdag 19 februari 2019